Försörjningssektorerna

Upphandlingsförfaranden

Upphandlande enheter inom försörjningssektorerna kan välja fritt om de tillämpar öppet eller selektivt förfarande eller förhandlat förfarande vid upphandling. Förhandlat förfarande kan tillämpas också utan något föregående öppet eller selektivt förfarande, om en upphandlingsannons om tillämpningen av förhandlat förfarande publiceras. Inga särskilda förutsättningar för tillämpningen av förhandlat förfarande föreskrivs, och tillämpningen av förfarandet behöver inte motiveras särskilt. Också bestämmelserna om ramavtal är flexiblare jämfört med den allmänna upphandlingslagen.

Direktupphandling går för sig endast i särskilt föreskrivna situationer.

Som upphandlingsförfarande kan man utöver öppet, selektivt och förhandlat förfarande också tillämpa upprättande av leverantörsregister samt inbjudan till anbudsförfarande genom en periodisk annons.

Leverantörsregister

Den upphandlande enheten kan ha ett leverantörsregister för offentliga upphandlingar. Leverantörsregistret är ett register eller en förteckning som upprättas av en eller flera upphandlande enheter tillsammans och som omfattar de leverantörer som uppfyller i förväg fastställda krav och har meddelat att de är villiga att lämna anbud i fråga om en viss typ av upphandling. Den upphandlande enheten kan begära anbud direkt av de anbudsgivare som ingår i leverantörsregistret. Om det har annonserats om anbudsförfarandet genom en annons om användning av leverantörsregister, ska den upphandlande enheten genom selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap välja ut deltagarna i anbudsförfarandet bland dem som antecknats i registret. I leverantörsregistret är det möjligt att använda olika klassificeringar, förutsatt att de inte är diskriminerande.

Villkoren för registrering i leverantörsregistret ska alltid vara objektiva och icke-diskriminerande, och de ska iakttas på samma sätt både på inhemska och utländska anbudsgivare. Grunderna för uteslutning kan ingå i villkoren för registrering. Om de upphandlande enheterna är statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter, affärsverk och offentligrättsliga organ samt sammanslutningar av dessa ska grunderna för uteslutning inbegripas i villkoren för registrering.

Leverantörer ska när som helst kunna ansöka om att tas in i registret. Leverantörer som uppfyller de registreringsvillkor som den upphandlande enheten har ställt ska tas in i registret. Den upphandlande enheten ska fatta beslut om införande i leverantörsregistret inom två månader från den dag då ansökan om att få delta i registret togs emot. Av grundad anledning kan den upphandlande enheten förlänga tidsfristen för beslutet till högst sex månader. 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.