CPV-koder i bilaga E

Upphandlingslagens kapitel 12 om konkurrensutsättning av social- och hälsovårdstjänster och särskilda tjänster tillämpas på tjänster som klassificeras i upphandlingslagens bilaga E. I bilaga E listas tjänsterna enligt gemensam terminologi vid offentlig upphandling, CPV-koder.

Om CPV-koden för den tjänst som upphandlas finns i listan är det fråga om en social- och hälsovårdstjänst (punkterna 1–4 nedan) eller annan särskild tjänst (punkterna 5–15 nedan).

I punkterna 1–5 nedan beskrivs social- och hälsovårdstjänsterna samt andra särskilda tjänster. Från varje punkt leder en länk till en uttömmande CPV-kodlista.

Social- och hälsovårdstjänster, tröskelvärde 400 000 euro

 • Punkt 1: hälso- och sjukvårdstjänster och socialservice och tillhörande tjänster. Här ingår CPV-koderna för upphandling av sådana tjänster som oftast betraktas som social- och hälsovårdstjänster, såsom socialarbete, hälsovårds- och läkartjänster, social omsorg för handikappade och medicinska bilddiagnostiktjänster.
 • Punkt 2: administrativa tjänster inom socialvård, utbildning, hälso- och sjukvård och kultur. I denna grupp ingår så gott som all service som har att göra med utbildning, såsom den allmänbildande utbildningen, men också t.ex. att ordna språkkurser. Övrig service är t.ex. rekreations-, kultur och idrottstjänster samt underhållningstjänster, som t.ex. mässor, utställningar och seminarier.
 • Punkt 3: tjänster inom den obligatoriska sociala tryggheten, om de tillhör lagens tillämpningsområde.
 • Punkt 4: sociala förmåner, som till exempel förmåner under sjukdomstid eller arbetsoförmåga och barnbidrag. Dessa gäller främst statliga aktörers upphandling.

Punkter som beskriver andra särskilda tjänsteupphandlingar, tröskelvärde 300 000 euro

 • Punkt 5: samhälleliga och personliga tjänster, såsom tjänster som tillhandahålls av fackföreningar och ungdomsorganisationer.
 • Punkt 6: tjänster som tillhandahålls av religiösa organisationer
 • Punkt 7: hotell- och restaurangtjänster, såsom inkvarteringstjänster, måltidstjänster och mattransporter.
 • Punkt 8: juridiska tjänster som tillhör lagens tillämpningsområde, såsom juridisk rådgivning. Utanför lagens tillämpningsområde faller rättegångsombudstjänster samt rådgivningstjänster med direkt anknytning till dessa.
 • Punkt 9: övriga administrativa tjänster och tjänster inom statsförvaltningen, som till exempel tjänster som har att göra med lagstiftningen och statsförvaltningens stödtjänster.
 • Punkt 10: tjänster som produceras för samhället, som till exempel konsulattjänster och civilförsvar.
 • Punkt 11: fångvård, räddningstjänster och tjänster som anknyter till den allmänna säkerheten, vilka hör till lagens tillämpningsområde. Sådana är till exempel fångvårdartjänster, polistjänster och nukleära säkerhetstjänster.
 • Punkt 12: spanings- och säkerhetstjänster, som till exempel väktartjänster.
 • Punkt 13: internationella tjänster, det vill säga externa eller internationella organisationers och organs tjänster.
 • Punkt 14: vissa posttjänster, såsom tjänster som anknyter till dagstidningar och tidskrifter. Allmänna transporttjänster, såsom flyttjänster, ingår inte i dessa koder
 • Punkt 15: diverse tjänster, med två CPV-koder: regummering av däck samt smedstjänster.

Uttömmande lista över CPV-koderna i bilaga E

Listan har gjorts upp för de upphandlande enheterna som stöd i användningen av CPV-koderna i bilaga E. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ansvarar inte för eventuella skriv- eller andra fel i listan. Den upphandlande enheten ansvarar själv för valet av rätt kod. Den officiella listan över bilagans koder finns i upphandlingslagen och i HILMA.

 

Social- och hälsovårdstjänster, tröskelvärde 400 000 euro

 

 1. hälso- och sjukvårdstjänster, socialservice och tillhörande tjänster

  • 75200000-8 Samhällstjänster
  • 75231200-6 Tjänster i samband med kvarhållande i häkte och rehabilitering av brottslingar
  • 75231240-8 Skyddstillsyn
  • 79611000-0 Jobbsökningstjänster
  • 79622000-0 Tillhandahållande av hemtjänstpersonal
  • 79624000-4 Förmedling av vårdpersonal
  • 79625000-1 Förmedling av läkare
  • 85000000-9 Hälso- och sjukvård samt socialvård
  • 85100000-0 Hälsovårdstjänster
  • 85110000-3 Sjukhustjänster och tillhörande tjänster
  • 85111000-0 Sjukhustjänster
  • 85111100-1 Kirurgisk sjukhusvård
  • 85111200-2 Läkarvård på sjukhus
  • 85111300-3 Gynekologisk sjukhusvård
  • 85111310-6 Provrörsbefruktning
  • 85111320-9 Förlossningsvård
  • 85111400-4 Sjukhusrehabilitering
  • 85111500-5 Mentalvård på sjukhus
  • 85111600-6 Ortopediska tjänster
  • 85111700-7 Syrgasbehandling
  • 85111800-8 Patologiska tjänster
  • 85111810-1 Blodanalys
  • 85111820-4 Bakteriologisk analys
  • 85111900-9 Sjukhusdialys
  • 85112000-7 Stödtjänster på sjukhus
  • 85112100-8 Leverans av sänglinne till sjukhus
  • 85112200-9 Öppenvård
  • 85120000-6 Läkarvård och tillhörande tjänster
  • 85121000-3 Läkarmottagningstjänster
  • 85121100-4 Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
  • 85121200-5 Medicinska specialisttjänster
  • 85121210-8 Gynekologisk vård eller förlossningsvård
  • 85121220-1 Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i nervsystemet
  • 85121230-4 Hjärtsjukvård eller specialiserad lungsjukvård
  • 85121231-1 Hjärtsjukvård
  • 85121232-8 Specialiserad lungsjukvård
  • 85121240-7 Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård
  • 85121250-0 Gastroenterologisk eller geriatrisk vård
  • 85121251-7 Gastroenterologisk vård
  • 85121252-4 Geriatrisk vård
  • 85121270-6 Psykiatrisk eller psykologisk vård
  • 85121271-3 Hem för vård av psykiskt störda personer
  • 85121280-9 Ögonsjukvård, hudsjukvård  eller ortopedisk vård
  • 85121281-6 Ögonsjukvård
  • 85121282-3 Hudsjukvård
  • 85121283-0 Ortopedisk vård
  • 85121290-2 Pediatrisk eller urologisk vård
  • 85121291-9 Pediatrisk vård
  • 85121292-6 Urologisk vård
  • 85121300-6 Kirurgiska specialisttjänster
  • 85130000-9 Tandläkarvård och tillhörande tjänster
  • 85131000-6 Tandläkarvård
  • 85131100-7 Tandreglering
  • 85131110-0 Tandregleringskirurgi
  • 85140000-2 Diverse hälsovård
  • 85141000-9 Tjänster utförda av vårdpersonal
  • 85141100-0 Barnmorsketjänster
  • 85141200-1 Sjukskötersketjänster
  • 85141210-4 Vård i hemmet
  • 85141211-1 Dialys i hemmet
  • 85141220-7 Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor
  • 85142000-6 Paramedicinska tjänster
  • 85142100-7 Sjukgymnasttjänster
  • 85142200-8 Homeopatiska tjänster
  • 85142300-9 Hygientjänster
  • 85142400-0 Hemleverans av inkontinensprodukter
  • 85143000-3 Ambulanstjänster
  • 85144000-0 Patientvård på sjukhus eller i hemmet
  • 85144100-1 Patientvård i hemmet
  • 85145000-7 Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier
  • 85146000-4 Tjänster utförda av blodbanker
  • 85146100-5 Tjänster utförda av spermabanker
  • 85146200-6 Tjänster utförda av organbanker
  • 85147000-1 Företagshälsovård
  • 85148000-8 Medicinsk analys
  • 85149000-5 Farmaceutiska tjänster
  • 85150000-5 Medicinsk bildbehandling
  • 85160000-8 Optikertjänster
  • 85170000-1 Akupunktur och kiropraktik
  • 85171000-8 Akupunktur
  • 85172000-5 Kiropraktik
  • 85200000-1 Veterinärstjänster
  • 85210000-3 Anläggningar för husdjursuppfödning
  • 85300000-2 Socialvård och tillhörande tjänster
  • 85310000-5 Socialt arbete
  • 85311000-2 Social omsorg med inkvartering
  • 85311100-3 Äldreomsorg
  • 85311200-4 Social omsorg för handikappade
  • 85311300-5 Barn- och ungdomsomsorg
  • 85312000-9 Socialvård utan inkvartering
  • 85312100-0 Tjänster för dagcentrer
  • 85312110-3 Barnomsorg inom förskola
  • 85312120-6 Dagvård för handikappade barn och ungdomar
  • 85312200-1 Hemkörning av varor
  • 85312300-2 Vägledning och rådgivning
  • 85312310-5 Vägledning
  • 85312320-8 Rådgivning
  • 85312330-1 Familjeplanering
  • 85312400-3 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner
  • 85312500-4 Rehabiliteringstjänster
  • 85312510-7 Yrkesrehabilitering
  • 85320000-8 Socialvård
  • 85321000-5 Administration inom socialtjänsten
  • 85322000-2 Kommunalt åtgärdsprogram
  • 85323000-9 Kommunal hälso- och sjukvård
  • 98133100-5 Samhällsförbättringar och stödtjänster till befolkningen
  • 98133000-4 Tjänster tillhandahållna av sociala medlemsorganisationer
  • 98200000-5 Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter
  • 98500000-8 Privata hushåll med anställd personal
  • 98513000-2 Arbetskrafttjänster för hushåll
  • 98513100-3 Bemanningstjänster för enskilda
  • 98513200-4 Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda
  • 98513300-5 Tillfällig personal för hushåll
  • 98513310-8 Hemhjälp
  • 98514000-9 Hemtjänst

 

 1. administrativa tjänster inom socialvård, utbildning, hälso- och sjukvård och kultur

  • 85321000-5 Administration inom socialtjänsten
  •  85322000-2 Kommunalt åtgärdsprogram
  • 75000000-6 Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
  • 75121000-0 Utbildningsadministration
  • 75122000-7 Hälsovårdsförvaltning
  • 75124000-1 Administration avseende rekreation, kultur och religion
  • 79995000-5 Biblioteksadministration
  • 79995100-6 Arkiveringstjänster
  • 79995200-7 Katalogisering
  • 80000000-4 Undervisning och utbildning
  • 80100000-5 Grundskoleundervisning
  • 80110000-8 Förskoleundervisning
  • 80200000-6 Högstadie- och gymnasieundervisning
  • 80210000-9 Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå
  • 80211000-6 Teknisk undervisning på högstadie- och gymnasienivå
  • 80212000-3 Undervisning på högstadie- och gymnasienivå
  • 80300000-7 Högre utbildning
  • 80310000-0 Undervisning i ungdomsskola
  • 80320000-3 Medicinsk utbildning
  • 80330000-6 Säkerhetsutbildning
  • 80340000-9 Speciella undervisningstjänster
  • 80400000-8 Vuxen- och annan undervisning
  • 80410000-1 Diverse skoltjänster
  • 80411000-8 Trafikskoletjänster
  • 80411100-9 Tjänster för körkortsprov
  • 80411200-0 Körlektioner
  • 80412000-5 Flygutbildning
  • 80413000-2 Seglarskoletjänster
  • 80414000-9 Dykskoletjänster
  • 80415000-6 Skidskoletjänster
  • 80420000-4 E-lärande
  • 80430000-7 Vuxenundervisning på universitetsnivå
  • 80490000-5 Drift av undervisningsanstalt
  • 80500000-9 Utbildningstjänster
  • 80510000-2 Specialutbildning
  • 80511000-9 Personalutbildning
  • 80512000-6 Hunddressyr
  • 80513000-3 Ridskoletjänster
  • 80520000-5 Utbildningslokaler/system
  • 80521000-2 Utbildningsprogram
  • 80522000-9 Utbildningsseminarier
  • 80530000-8 Yrkesutbildning
  • 80531000-5 Industriell och teknisk yrkesutbildning
  • 80531100-6 Industriell yrkesutbildning
  • 80531200-7 Teknisk yrkesutbildning
  • 80532000-2 Chefsutbildning
  • 80533000-9 Introduktion och utbildning av datoranvändare
  • 80533100-0 Datautbildning
  • 80533200-1 Datakurser
  • 80540000-1 Miljöutbildning
  • 80550000-4 Säkerhetsövningar
  • 80560000-7 Övningar i sjukvård och första hjälpen
  • 80561000-4 Vårdutbildning
  • 80562000-1 Första hjälpen-utbildning
  • 80570000-0 Personlighetsutvecklande utbildning
  • 80580000-3 Tillhandahållande av språkkurser
  • 80590000-6 Handledning
  • 80600000-0 Utbildning med avseende på försvars- och säkerhetsmateriel
  • 80610000-3 Utbildning och simulering: säkerhetsutrustning
  • 80620000-6 Utbildning och simulering: skjutvapen och ammunition
  • 80630000-9 Utbildning och simulering: militärfordon
  • 80640000-2 Utbildning och simulering: örlogsfartyg
  • 80650000-5 Utbildning och simulering: luftfartyg, robotar och rymdfarkoster
  • 80660000-8 Utbildning och simulering: elektroniska system för militärt bruk
  • 92000000-1 Fritids-, kultur- och sporttjänster
  • 92100000-2 Film- och videotjänster
  • 92110000-5 Film- och videoproduktion samt tillhörande tjänster
  • 92111000-2 Film- och videoproduktion
  • 92111100-3 Produktion av instruktionsfilm och videoband
  • 92111200-4 Produktion av reklam-, propaganda-, och informationsfilm samt videoproduktion
  • 92111210-7 Reklamfilmsproduktion
  • 92111220-0 Produktion av reklamvideor
  • 92111230-3 Produktion av propagandafilm
  • 92111240-6 Produktion av propagandavideor
  • 92111250-9 Produktion av informationsfilm
  • 92111260-2 Produktion av informationsvideor
  • 92111300-5 Produktion av underhållningsfilm och -videor
  • 92111310-8 Produktion av underhållningsfilm
  • 92111320-7 Produktion av underhållningsvideor
  • 92112000-9 Tjänster i samband med film- och videoproduktion
  • 92120000-8 Film- eller videodistribution
  • 92121000-5 Videodistribution
  • 92122000-2 Filmdistribution
  • 92130000-1 Filmvisning
  • 92140000-4 Videovisning
  • 92200000-3 (2) Radio- och televisionstjänster
  • 92210000-6 (2) Radiotjänster
  • 92211000-3 (2) Radioproduktion
  • 92213000-7 Småskaliga radiosystem
  • 92214000-4 Radiostudio- eller radiosändningsutrustning
  • 92215000-1 Tjänster avseende allmän mobilradio (GMRS)
  • 92216000-8 Tjänster avseende familjeradio (FRS)
  • 92217000- 5 Tjänster avseende allmän mobilradio/familjeradio (GMRS/FRS)
  • 92220000-9 (2) Televisionstjänster
  • 92221000- 6 (2) Tv-produktion
  • 92222000-3 Tjänster avseende intern-tv (CCTV)
  • 92224000-7 Digital-tv
  • 92225000-4 Interaktiv tv
  • 92225100-7 Film on demand-tv
  • 92226000-1 Tv-programmering
  • 92230000-2 Radio- och kabeltelevisionstjänster
  • 92231000-9 Internationella bilaterala tjänster och internationella dedikerade, förhyrda linjer
  • 92232000-6 Kabel-TV
  • 92300000-4 Underhållningstjänster
  • 92310000-7 Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar
  • 92311000-4 Konstverk
  • 92312000-7 Artistiska tjänster
  • 92312100-2 Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter, sånggrupper, musikkårer och orkestrar
  • 92312110-5 Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter
  • 92312120-8 Underhållningstjänster utförda av sånggrupper
  • 92312130-1 Underhållningstjänster utförda av musikkårer
  • 92312140-4 Underhållningstjänster utförda av orkestrar
  • 92312200-3 Tjänster tillhandahållna av författare, kompositörer, skulptörer, underhållare och andra enskilda artister
  • 92312210-6 Författartjänster
  • 92312211-3 Skrivbyråtjänster
  • 92312212-0 Tjänster i samband med framställning av manualer
  • 92312213-7 Teknisk textproduktion
  • 92312220-9 Kompositörstjänster
  • 92312230-2 Skulptörstjänster
  • 92312240-5 Tjänster utförda av underhållare
  • 92312250-8 Tjänster utförda av enskilda artister
  • 92312251-5 DJ-tjänster
  • 92320000-0 Drift av konstinrättning
  • 92330000-3 Tjänster i samband med rekreationsområden
  • 92331000-0 Tjänster på mässor och nöjesparker
  • 92331100-1 Tjänster på mässor
  • 92331200-2 Tjänster på nöjesparker
  • 92331210-5 Fritidsledning för barn
  • 92332000-7 Strandstjänster
  • 92340000-6 Dans- och nöjesunderhållning
  • 92341000-3 Cirkustjänster
  • 92342000-0 Dansundervisning
  • 92342100-1 Undervisning i sällskapsdans
  • 92342200-2 Undervisning i diskodans
  • 92350000-9 Spel- och vadhållningstjänster
  • 92351000-6 Speltjänster
  • 92351100-7 Lotteritjänster
  • 92351200-8 Kasinoverksamhet
  • 92352000-3 Vadhållningstjänster
  • 92352100-4 Totoverksamhet
  • 92352200-5 Bookmaker-tjänster
  • 92360000-2 Pyrotekniska tjänster
  • 92370000-5 Ljudteknikertjänster
  • 92400000-5 Nyhetsbyråtjänster
  • 92500000-6 Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga kulturtjänster
  • 92510000-9 Biblioteks- och arkiveringstjänster
  • 92511000-6 Bibliotekstjänster
  • 92512000-3 Arkivtjänster
  • 92512100-4 Arkivförstöring
  • 92520000-2 Musei- och tillhörande tjänster
  • 92521000-9 Museitjänster
  • 92521100-0 Utställningstjänster i museer
  • 92521200-1 Konservering av utställningsföremål och exemplar
  • 92521210-4 Konservering av utställningsföremål
  • 92521220-7 Konservering av föremål
  • 92522000-6 Konservering av historiska platser och byggnader
  • 92522100-7 Konservering av historiska platser
  • 92522200-8 Konservering av historiska byggnader
  • 92530000-5 Tjänster i botaniska och zoologiska trädgårdar samt naturreservat
  • 92531000-2 Tjänster i botaniska trädgårdar
  • 92532000-9 Tjänster i zoologiska trädgårdar
  • 92533000-6 Tjänster i naturreservat
  • 92534000-3 Tjänster för skydd av vilda djur och växter
  • 92600000-7 Sporttjänster
  • 92610000-0 Drift av idrottsanläggningar
  • 92620000-3 Sportrelaterade tjänster
  • 92621000-0 PR-tjänster för sportevenemang
  • 92622000-7 Organisering av sportevenemang
  • 92700000-8 Internetkafétjänster
  • 79950000-8 Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser
  • 79951000-5 Organisering av seminarier
  • 79952000-2 Evenemang
  • 79952100-3 Anordnande av kulturevenemang
  • 79953000-9 Festivalarrangemang
  • 79954000-6 Festarrangemang
  • 79955000-3 Anordnande av modevisningar
  • 79956000-0 Anordnande av mässor och utställningar

 

 1. tjänster inom den obligatoriska sociala tryggheten, om de hör till lagens tillämpningsområde

  • 75300000-9

 

 1. sociala förmåner

  • 75310000-2 Bidragstjänster
  • 75311000-9 Sjukersättning
  • 75312000-6 Föräldrapenning
  • 75313000-3 Sjukpension
  • 75313100-4 Sjukbidrag
  • 75314000-0 Arbetslöshetsunderstöd
  • 75320000-5 Pensionsförsäkring för statstjänstemän
  • 75330000-8 Familjebidrag
  • 75340000-1 Barnbidrag

 

Andra särskilda tjänsteupphandlingar, tröskelvärde 300 000 euro

 

 1. andra samhälleliga och personliga tjänster, inkl. tjänster som tillhandahålls av fackföreningar, politiska organisationer, ungdomsorganisationer och andra föreningar

  • 98000000-3 Andra samhälleliga och personliga tjänster
  • 98120000-0 Fackföreningstjänster
  • 98132000-7 Tjänster utförda av politiska organisationer
  • 98133110-8 Tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer
  • 98130000-3 Diverse medlemsorganisationstjänster

 

 1. tjänster i samband med religionsutövande

  • 98131000-0

 

 1. hotell- och restaurangtjänster

  • 55100000-1 Hotelltjänster
  • 55110000-4 Hotellinkvartering
  • 55120000-7 HHMötes- och konferenstjänster på hotell
  • 55120000-0 Andra hotelltjänster
  • 55200000-2 Camping och andra korttidsinkvarteringar (ej hotell)
  • 55210000-5 Vandrarhemstjänster
  • 55220000-8 Campingplatstjänster
  • 55221000-5 Campingtjänster för husvagnar
  • 55240000-4 Semesteranläggningar och semesterhem
  • 55241000-1 Semesteranläggningar
  • 55242000-8 Tjänster i samband med semesterhem
  • 55243000-5 Barnkolonier
  • 55250000-7 Uthyrning av möblerade korttidsinkvarteringar
  • 55260000-0 Tjänster i samband med sovvagnar
  • 55270000-3 Uthyrning av rum inklusive frukost
  • 55300000-3 Restaurang- och serveringstjänster
  • 55310000-6 Restaurangserveringstjänster
  • 55311000-3 Serveringstjänster för särskild kundgrupp
  • 55312000-0 Allmänna serveringstjänster
  • 55320000-9 Måltidsservering
  • 55321000-6 Matberedning
  • 55322000-3 Tillagning av måltider
  • 55330000-2 Kafeteriaverksamhet
  • 55400000-4 Dryckesservering
  • 55410000-7 Barskötsel
  • 55521000-8 Catering för privata hushåll
  • 55521100-9 Hemkörning av mat
  • 55521200-0 Måltidsleveranser
  • 55520000-1 Catering
  • 55522000-5 Catering för transportföretag
  • 55523000-2 Catering för övriga företag eller övriga institutioner
  • 55524000-9 Skolbespisning
  • 55510000-8 Matsalstjänster
  • 55511000-5 Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp
  • 55512000-2 Drift av matsal
  • 55523100-3 Servering av skolmåltider

 

 1. juridiska tjänster, till den del de inte har undantagits med stöd av 9 §

  • 79100000-5 juridiska tjänster
  • 79110000-8 Juridisk rådgivning och representation
  • 79111000-5 Juridisk rådgivning
  • 79112000-2 Juridisk representation
  • 79112100-3 Partsrepresentation
  • 79120000-1 Rådgivning avseende patent och upphovsrätt
  • 79121000-8 Rådgivning avseende upphovsrätt
  • 79121100-9 Rådgivning avseende upphovsrätt för programvara
  • 79130000-4 Tjänster avseende juridisk dokumentation och certifiering
  • 79131000-1 Dokumentationstjänster
  • 79132000-8 Certifieringstjänster
  • 79132100-9 Certifieringstjänster för elektroniska signaturer
  • 79140000-7 Juridisk rådgivning och informationstjänster
  • 75231100-5 Domstolsanknutna tjänster

 

 1. övriga administrativa tjänster och tjänster inom statsförvaltningen

  • 75110000-0 Allmänna offentliga tjänster
  • 75111000-7 Verkställande och lagstiftande tjänster
  • 75111100-8 Verkställande tjänster
  • 75111200-9 Lagstiftande tjänster
  • 75112000-4 Administration inom företagsverksamhet
  • 75112100-5 Administration för utvecklingsprojekt
  • 75120000-3 Administrativa byråtjänster
  • 75123000-4 Fastighetsförvaltning
  • 75125000-8 Administration avseende turism
  • 75130000-6 Statliga stödtjänster
  • 75131000-3 Statliga tjänster

 

 1. tjänster som produceras för samhället

  • 75200000-8 Samhällstjänster
  • 75210000-1 Utrikespolitiska och andra tjänster
  • 75211000-8 Utrikespolitiska tjänster
  • 75211100-9 Diplomattjänster
  • 75211110-2 Konsulattjänster
  • 75211200-0 Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet
  • 75211300-1 Tjänster för militärt bistånd till utlandet
  • 75220000-4 Försvarstjänster
  • 75221000-1 Militära försvarstjänster
  • 75222000-8 Civilförsvarstjänster
  • 75230000-7 Rättstjänster
  • 75231000-4 Tjänster med avseende på rättsverksamhet

 

 1. fångvård, tjänster som anknyter till allmän säkerhet, räddningstjänster, till den del de inte har undantagits med stöd av 9 §

  • 75231210-9 Tjänster i samband med frihetsberövande
  • 75231220-2 Fångvaktartjänster
  • 75231230-5 Fängelsetjänster
  • 75240000-0 Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning
  • 75241000-7 Tjänster för allmän säkerhet
  • 75241100-8 Polistjänster
  • 75242000-4 Allmän lag och ordning
  • 75242100-5 Tjänster för allmän ordning
  • 75242110-8 Utmätning
  • 75250000-3 Brandkårs- och räddningstjänster
  • 75251000-0 Brandkårstjänster
  • 75251100-1 Brandsläckning
  • 75251110-4 Brandskyddstjänster
  • 75251120-7 Bekämpning av skogsbränder
  • 75252000-7 Räddningstjänster
  • 79430000-7 Krishantering
  • 98113100-9 Nukleära säkerhetstjänster

 

 1. spanings- och säkerhetstjänster

  • 79700000-1 Undersöknings- och säkerhetstjänster
  • 79710000-4 Säkerhetstjänster
  • 79711000-1 Larmövervakningstjänster
  • 79713000-5 Vakttjänster
  • 79714000-2 Övervakningstjänster
  • 79714100-3 Eftersökning
  • 79714110-6 Uppspårning av försvunna
  • 79715000-9 Patrullering
  • 79716000-6 Utfärdande av ID-kort
  • 79720000-7 Utredning
  • 79721000-4 Detektivtjänster
  • 79722000-1 Grafologi
  • 79723000-8 Avfallsanalys

 

 1. internationella tjänster som omfattas av CPV-koderna

  • 98900000-2 Tjänster tillhandahållna av exterritoriala organisationer och organ
  • 98910000-5 Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ

 

 1. posttjänster som omfattas av CPV-koderna

  • 64000000-6 Post- och telekommunikationstjänster
  • 64100000-7 Post- och budtjänster
  • 64110000-0 Postgång
  • 64111000-7 Posttjänster för tidningar och tidskrifter
  • 64112000-4 Posttjänster för brev
  • 64113000-1 Posttjänster för paket
  • 64114000-8 Postkassörstjänster
  • 64115000-5 Förhyrning av postbox
  • 64116000-2 Poste restante-tjänster
  • 64122000-7 Interpost

 

 1. diverse tjänster som omfattas av CPV-koderna
 • 50116510-9 Regummering av däck
 • 71550000-8 Smedtjänster

Läs mer:

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.