Förfarandetekniker

Elektroniska auktioner

Med elektronisk auktion avses ett återkommande förfarande där anbudsgivarna föreslår den upphandlande enheten nya sänkta priser eller nya värden för faktorer som ingår i anbudet.

Elektronisk auktion är inte ett självständigt förfarande utan en del av upphandlingsförfarandet. Elektronisk auktion får användas i det avslutande skedet av konkurrensutsättningen vid öppet, selektivt och förhandlat förfarande samt när de leverantörer som valts ut för ett ramavtal konkurrensutsätts på nytt. Dessutom kan elektronisk auktion användas i samband med konkurrensutsättning av upphandlingar inom ramen för dynamiska inköpssystem. Elektronisk auktion kan däremot inte användas i samband med konkurrenspräglad dialog.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.