Anbudsförfrågan

Hur anbudsförfrågan tillhandahålls anbudsgivarna

Den upphandlande enheten ska med elektroniska medel ge kostnadsfri, oinskränkt, direkt och fullständig tillgång till anbudsansökan, inbjudan att förhandla och bilagorna till dessa samt till de övriga upphandlingsdokumenten. Tillgång till dokumenten ska ges från och med den dag då upphandlingsannonsen publiceras. Den webbadress där anbudsförfrågan och de övriga upphandlingsdokumenten kan hämtas med elektroniska medel ska anges i annonsen.

Kravet på oinskränkt tillgång hindrar dock inte den upphandlande enheten från att kräva enkel elektronisk registrering för att upphandlingsdokumenten ska vara tillgängliga. Dokumenten kan offentliggöras till exempel på den upphandlande enhetens webbsidor.

Det ovan nämnda kravet gäller också selektivt förfarande, förhandlat förfarande och övriga förfaranden där den upphandlande enheten utser anbudsgivarna eller de leverantörer som tas med i förhandlingarna. Vid dessa förfaranden kan den upphandlande enheten dock inte ge bara de leverantörer som utsetts att delta i förfarandet tillgång till anbudsförfrågan och de övriga upphandlingsdokumenten efter att leverantörerna valts, utan upphandlingsdokumenten ska vara fritt tillgängliga för alla leverantörer redan när upphandlingsannonsen publiceras. Om däremot upphandlingsdokumenten ändras till exempel medan ett förhandlat förfarande pågår, behöver de dokument som ändras under förfarandet inte offentliggöras öppet på internet.

Undantag

Om kostnadsfri, oinskränkt, direkt och fullständig tillgång till en del upphandlingsdokument inte kan ges med elektroniska medel av orsaker som anges i 62 § 2 mom. 1–5 punkten, kan den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen meddela att dokumenten kommer att översändas på annat sätt än med elektroniska medel, exempelvis per post. Det kan till exempel  handla om att upphandlingsdokumenten innefattar fysiska modeller. I ett sådant fall ska tidsfristen för lämnande av anbud förlängas med fem dagar, utom i situationer där påskyndat förfarande används.

Om kostnadsfri, oinskränkt, direkt och fullständig tillgång till en del upphandlingsdokument inte kan ges med elektroniska medel av orsaker som sammanhänger med skyddet för konfidentiella uppgifter, ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen uppge kraven på konfidentialitetsskyddet och hur tillgång till dokumenten kan ges. Det kan till exempel handla om en inbjudan att ta del av dokumenten i den upphandlande enhetens skyddade lokaler. I ett sådant fall ska tidsfristen för lämnande av anbud förlängas med fem dagar, utom i situationer där påskyndat förfarande används.

Lämnande av tilläggsuppgifter

Den upphandlande enheten ska lämna kompletterande information om upphandlingsdokumenten senast sex dagar eller vid påskyndat förfarande senast fyra dagar innan den tidsfrist som bestämts för mottagande av anbud går ut, om den kompletterande informationen har begärts i tillräckligt god tid.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.