Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Miljöledningsåtgärder och kvalitetssäkringsåtgärder

En upphandlande enhet kan begära att anbudssökanden eller anbudsgivaren redogör för de miljölednings- och kvalitetssäkringsåtgärder som den vidtar.

Miljöledningsåtgärder

En upphandlande enhet kan begära att anbudssökanden eller anbudsgivaren redogör för de åtgärder för hantering av miljökonsekvenser som den vidtar när den genomför en byggentreprenad eller tillhandahåller en tjänst. För att sådana redogörelser ska kunna krävas förutsätts en liknande koppling till föremålet för upphandlingen som i fråga om andra utredningar.

När det gäller kraven i miljöledningsstandarder ska den upphandlande enheten hänvisa till unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) eller till existerande relevanta europeiska eller internationella standarder.

Anbudssökanden eller anbudsgivaren kan visa att den uppfyller miljöledningskraven genom en registrering i ett miljöledningssystem, genom ett tillbörligt certifikat eller alternativt genom egna intyg över åtgärder som säkerställer miljöskyddet. I sådana situationer är anbudssökanden eller anbudsgivaren skyldig att bevisa att åtgärderna garanterar ett likvärdigt miljöskydd.

Kvalitetssäkringsåtgärder

En upphandlande enhet kan begära att anbudssökanden eller anbudsgivaren redogör för de kvalitetssäkringsåtgärder som den vidtar. Utredning kan också begäras vid konkurrensutsättning av varuupphandling. Då ska den upphandlande enheten hänvisa till kvalitetssäkringssystem som bygger på relevanta europeiska standardserier. Den upphandlande enheten ska godta likvärdiga certifikat från organ i andra medlemsstater samt anbudssökandenas och anbudsgivarnas intyg över nivån på kvalitetssäkringsåtgärderna.

Anbudsgivaren har inte möjlighet att få intyg

Om en anbudssökande eller anbudsgivare av orsaker som inte beror på anbudssökanden eller anbudsgivaren själv bevisligen inte hade möjlighet att få intyg inom eventuella tidsfrister, ska den upphandlande enheten godta också andra bevis på miljöledningsåtgärder eller kvalitetssäkringsåtgärder.

I sådana situationer ska den upphandlande enheten också godta andra bevis på miljöledningsåtgärder eller kvalitetssäkringsåtgärder, förutsatt att anbudssökanden eller anbudsgivaren visar att de miljöledningsåtgärder eller kvalitetssäkringsåtgärder som bevisas på ett annat sätt motsvarar det som krävs enligt standarden i miljöledningssystemet eller den tillämpliga kvalitetssäkringsstandarden.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.