Vad är offentlig upphandling?

Principer för upphandling

I upphandlingslagen regleras metoder och handlingsplikter för konkurrensutsättningen, som de offentliga myndigheterna och andra upphandlande enheter som omfattas av denna lag bör följa i sina upphandlingar. Handlingsplikterna baserar sig på principerna om icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet och proportionalitet och principerna är förenliga med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Eftersom alla enskilda tolkningssituationer vid upphandlingsförfaranden inte kan regleras i lag på ett heltäckande sätt, ska besluten i de olika situationerna basera sig på tillämpningen av de principer som utgör bakgrunden till handlingsplikterna. Principerna om icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet och proportionalitet vid upphandlingsförfaranden bör följas i alla skeden av förfarandet.

De allmänna principerna för upphandling anges i 3 § i upphandlingslagen. Enligt paragrafen ska den upphandlande enheten behandla deltagare i upphandlingsförfaranden och andra leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.

Jämlikhet

Anbudsförfrågan eller andra upphandlingsdokument får inte formuleras så att definitionen av föremålet för upphandlingen försätter anbudsgivarna i ojämlik ställning. I bedömningen av anbudsgivarna och anbuden förutsätter kravet på likvärdig behandling att de krav som ställs gäller alla anbudsgivare på samma sätt. Fall som kan jämställas med varandra får inte bemötas olika och olika fall får inte bemötas lika om inte ett sådant bemötande är objektivt motiverat.

Icke-diskriminering

De anbudssökande och anbudsgivarna ska vid offentlig upphandling behandlas lika oberoende av sådana faktorer som inte anknyter till genomförandet av upphandlingen. Sådana faktorer är särskilt de anbudssökandes eller anbudsgivarnas nationalitet eller etablering i en viss medlemsstat eller i ett visst område. Ett icke-diskriminerande bemötande förutsätter således också att anbudssökande eller anbudsgivare som kommer från andra orter behandlas lika som till exempel företagen inom den egna kommunen. Principen om icke-diskriminering har tolkats så att de krav som ställs på upphandlingen inte får vara lokala och de får inte heller gynna eller diskriminera vissa områden.

Öppenhet

Principen om öppenhet grundar sig på rättspraxis avseende EU-fördraget samt nationellt också på allmänt godtagna krav på öppenhet i förvaltningen, om vilka föreskrivs bl.a. i förvaltningslagen (434/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Öppenhetsprincipen förutsätter att uppgifter gällande upphandlingsförfarandet inte hemlighålls, att man informerar offentligt om upphandlingen, att de som deltagit i anbudsförfarandet informeras om resultaten och att de handlingar som gäller upphandlingen i princip är offentliga. På grund av öppenhetsprincipen ska anbudsförfrågan finnas tillgänglig för alla som är intresserade eller för dem som till exempel vid selektivt förfarande valts ut för anbudsförfarandet.

Genomförandet av öppenhetsprincipen begränsas av vissa sekretessbehov som är specificerade i lagstiftningen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Proportionalitet

Principen om proportionalitet förutsätter att kraven på upphandlingsförfarandet står i rätt proportion till det mål som eftersträvas. Därför ska man ta i beaktande upphandlingens art och värde då man till exempel ställer villkor för anbudsgivarnas lämplighet. Också kraven på anbudsförfrågans innehåll eller villkoren i anbudsförfarandet ska stå i rätt proportion till upphandlingens art. Principen om proportionalitet har i rättspraxis ansetts innebära att också kraven på skälighet ska beaktas.

Proportionalitetsprincipens krav finns bland annat i den bestämmelse i upphandlingslagen som förbjuder upphandlande enheter att ställa för höga krav på omsättningen hos de leverantörer som deltar i anbudsförfarandet.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.