Förlängning av tidsfrister

De lagstadgade minimitidsfristerna kan i vissa specialfall vara för korta. Då ska den upphandlande enheten förlänga de fastställda minimitidsfristerna.

Upphandling som förutsätter besök/granskning

När tidsfristerna för ett upphandlingsförfarande fastställs ska hänsyn tas till upphandlingens art och komplexitet samt till hur lång tid som behövs för att utarbeta och lämna anbuden. Om anbud inte kan lämnas annat än efter ett besök eller efter en granskning av underlaget till upphandlingsdokumenten på plats, ska tidsfristerna för mottagande av anbud fastställas så att alla leverantörer får all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. I detta fall ska anbudstiderna vara längre än de lagstadgade minimitidsfristerna.

Ändringar och närmare information

Den upphandlande enheten ska förlänga de fastställda minimitidsfristerna för lämnande av anbud så att alla leverantörer kan få all den information som behövs för att utarbeta ett anbud, om

  1. den upphandlande enheten inte lämnar leverantören den kompletterande information som anbudsgivaren begärt senast sex dagar eller vid påskyndat förfarande senast fyra dagar före den tidsfrist som fastställts för mottagande av anbud går ut,
  2. väsentliga ändringar görs i anbudsförfrågan eller de övriga upphandlingsdokumenten.

Förlängningen av tidsfristen ska stå i proportion till informationens eller ändringens vikt. Den upphandlande enheten behöver inte förlänga tidsfristerna, om den kompletterande information som avses i 1 punkten inte har begärts i god tid eller om informationen saknar betydelse för utarbetandet av väl underbyggda anbud.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.