Sökande av ändring

Hur ändringssökande påverkar slutandet av upphandlingskontrakt

Vid upphandling där väntetid eller en 14 dagar lång tidsfrist enligt 131 § 1 mom. i upphandlingslagen efter annonsen om direktupphandling ska iakttas får den upphandlande enheten inte sluta ett upphandlingskontrakt, om besvär i ärendet har anförts hos marknadsdomstolen (automatisk suspension). Vid direktupphandling gäller automatisk suspension således upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet, upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster över det nationella tröskelvärdet samt koncessioner om vilka det har publicerats en annons om direktupphandling.

Syftet med regleringen är att säkerställa att marknadsdomstolen har möjlighet att tillämpa realmedel i situationer där det hos marknadsdomstolen söks ändring i ett upphandlingsbeslut.

Förbudet att sluta upphandlingskontrakt börjar gälla genast när besvär har inkommit till marknadsdomstolen. Från och med denna tidpunkt får den upphandlande enheten inte sluta ett upphandlingskontrakt förrän marknadsdomstolen har fällt ett avgörande i huvudärendet eller fattat ett temporärt beslut om verkställighet genom vilket den har tillåtit att ett upphandlingskontrakt sluts. Om marknadsdomstolen avgör frågan om verkställighet eller fäller ett avgörande i huvudsaken innan väntetiden eller tidsfristen från annonsen om direktupphandling har löpt ut, ska den upphandlande enheten ändå alltid iaktta väntetiden eller tidsfristen trots marknadsdomstolens beslut.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.