Behandling av anbud

Försenade anbud

Vid anbudsförfarande ansvarar den som lämnar ett anbud för att meddelandet skickas vid rätt tid till rätt adress på lämpligt sätt. Iakttagandet av den anbudstid som fastställs i anbudsförfrågan är en garanti för att alla anbudsgivare har lika mycket tid att bereda anbudet efter att upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan offentliggjorts. Därför ska anbudet förkastas om det har inkommit efter utsatt tid. Det samma gäller också försenade anbudsansökningar.

Anbudet anses försenat även då det inkommit efter utsatt tid men före öppnandet av anbuden eller då det blivit försenat på grund av dröjsmål i posten eller ett tekniskt problem i elektronisk dataöverföring, om man inte kan bevisa att förseningen beror på den upphandlande enheten.

Försenade anbud bör inte returneras oöppnade till sändaren. I regel bör post till en myndighet öppnas och behandlas. Alla anbud blir i allmänhet myndighetshandlingar och de förvaras hos myndigheten. När det gäller försenade anbud kan detta till exempel innebära att anbudet registreras på samma ställe som de övriga anbuden. I detta sammanhang kan det anges hur det försenade anbudet har behandlats i upphandlingsförfarandet. Då kvarstår uppgifterna om alla anbud hos den upphandlande enheten och helheten är under enhetens kontroll oberoende av vad som händer efter att förfarandet inleds. Datumstämpeln är viktig för såväl den upphandlande enhetens som anbudsgivarens rättsskydd.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.