Byggverksamhet

Byggentreprenader inom offentlig upphandling är ekonomiska eller tekniska helheter av hus-, mark- eller vattenbyggarbeten.

Med byggentreprenadkontrakt avses ett upphandlingskontrakt som syftar till utförande eller både projektering och utförande av sådana byggarbeten eller byggentreprenader som kan hänföras till en verksamhet som avses i bilaga B. Med byggentreprenadkontrakt avses även utförande, oavsett form, av byggentreprenader som uppfyller de krav som ställs av en upphandlande enhet som utövar ett avgörande inflytande över typen eller projekteringen av byggentreprenaden; med byggentreprenad kan avses en entreprenad för hus-, jord- eller vattenbyggnadsarbeten som bildar en ekonomisk eller teknisk helhet.

När man tillämpar anvisningarna och publikationerna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Publikationer och anvisningar

Webbplatser

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.