Koncessioner

Koncessioner ska konkurrensutsättas enligt upphandlingslagen (och försörjningslagen), om deras uppskattade värde överstiger upphandlingslagens nationella tröskelvärden. Bestämmelserna om konkurrensutsättning av koncessioner finns i separata kapitel i de ovan nämnda lagarna.

Föremål för en koncession kan vara tjänster (tjänstekoncession) eller byggentreprenader (byggkoncession), men inte varor.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.