Upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster, dvs. upphandling enligt bilaga E

Tidsfrister för upphandling av vårdtjänster

Den upphandlande enheten bestämmer en rimlig tidsfrist

Upphandlingslagen har inga bestämmelser beträffande minimitidsfrister för till exempel lämning av anbud eller anbudsansökningar vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster. Den upphandlande enheten ska själv fastställa tidsfristerna.

Den tid som krävs för utarbetande av anbud bör beaktas vid bestämmande av tidsfristen

Den upphandlande enheten bör från fall till fall överväga den tid som leverantörerna eller anbudsgivarna behöver för att utarbeta upphandlingsdokumenten. Den upphandlande enheten bör beräkna hur mycket tid som åtgår till utarbetning och beräkning av anbud och se till att tidsfristerna ställs i relation till arbetsmängden. Om det till exempel krävs studiebesök, presentationer eller leverans av varuprover, bör tidsfristen för anbuden vara längre än i mer ordinära upphandlingar.

Vid bestämning av tidsfristen bör man också beakta upphandlingens art och omfattning. Fristen bör bestämmas med särskilt beaktande av principen om likabehandling och icke-diskriminering.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.