Elektroniska auktioner

Annons om elektronisk auktion och inbjudan till auktion

Om en elektronisk auktion genomförs ska detta uppges i den nationella upphandlingsannonsen eller EU-upphandlingsannonsen. Därtill ska den upphandlande enheten skicka de utvalda anbudsgivarna en inbjudan till auktionen.

En annons om elektronisk auktion medför också en skyldighet att använda elektronisk auktion. Den upphandlande enheten kan dock avvika från förfarandet om den mottar endast ett anbud.

Efter att ha mottagit anbuden ska den upphandlande enheten göra en helhetsbedömning av dem. Enheten bedömer då huruvida anbuden följer anbudsförfrågan och huruvida anbudsgivarna uppfyller lämplighetskraven. Därefter jämförs anbuden preliminärt sinsemellan. I den preliminära jämförelsen jämför och poängsätter den upphandlande enheten respektive anbud utgående från kvalitetsaspekter som hamnar utanför föremålet för auktionen.

Inbjudan till elektronisk auktion

Efter den första fullständiga utvärderingen av anbuden ska den upphandlande enheten samtidigt via elektroniska förbindelser till alla som lagt fram ett godtagbart anbud lämna en begäran om att med hjälp av elektroniska medel föreslå nya priser eller nya värden för jämförelsegrunderna. Den upphandlande enheten skickar då anbudsgivarna en inbjudan till auktionen.

En inbjudan att delta i en elektronisk auktion ska innehålla

  1. alla relevanta upplysningar om det använda systemet för elektronisk auktion och de tekniska förutsättningarna för de elektroniska kommunikationsförbindelserna som används,
  2. uppgifter om vilken dag och tid den elektroniska auktionen kommer att inledas,
  3. vid behov antalet etapper i den elektroniska auktionen och tidsplanen för varje etapp,
  4. den matematiska formel som används för att vid den elektroniska auktionen bestämma den nya automatiska rangordningen med avseende på de nya priser eller nya värden som lämnas; om det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet används som ett kriterium för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga, ska formeln innefatta en relativ viktning av alla valda jämförelsegrunder; eventuella prisintervall ska anges med ett förbestämt värde,
  5. om alternativa anbud är tillåtna, ska separata formler ges för varje alternativ,
  6. grunderna för avslutande av den elektroniska auktionen samt eventuellt den tid efter det sista anbudet då nya anbud fortfarande inväntas.

Resultaten av den första fullständiga utvärderingen ska också fogas till auktionsinbjudan. Den fullständiga utvärderingen ska innehålla en bedömning av innehållet i ett anbud och i fråga om öppet förfarande även en bedömning av anbudsgivarens lämplighet. Till en inbjudan som sänds till en enskild anbudsgivare kan dessutom fogas en uppgift om hur anbudsgivaren placerar sig i förhållande till de övriga anbudsgivarna, dock utan att avslöja de övriga anbudsgivarnas namn.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.