Nationell upphandling

Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Den upphandlande enheten får vid nationell upphandling ställa krav på en anbudsgivares lämplighet. Lämplighetskraven ska stå i rätt proportion till föremålet för upphandlingen.

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange vilka krav som gäller.

Enheten ska ur anbudsförfarandet utesluta sådana anbudssökande eller anbudsgivare som inte motsvarar de lämplighetskrav den ställt.

Försäkran som preliminärt bevis på lämplighet

Vid nationell upphandling är det inte obligatoriskt att använda det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD. Den upphandlande enheten kan dock använda dokumentet om den så önskar.

Den upphandlande enheten får däremot kräva att anbudsgivarna som en del av sitt anbud försäkrar att de uppfyller de lämplighetskrav som enheten ställer. Innan upphandlingskontraktet undertecknas ska det kontrolleras att de uppgifter som den som vunnit anbudsförfarandet har angett i försäkran är korrekta.

Tillämpning av uteslutningsgrunder

Vid nationell upphandling kan de upphandlande enheterna i fråga om uteslutning av anbudssökande och anbudsgivare ur anbudsförfarandet och vid ställande av krav på lämplighet iaktta bestämmelserna i 80–86 § i upphandlingslagen. Det innebär att vid nationell upphandling kan den upphandlande enheten välja om den vill tillämpa obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder på så sätt som de tillämpas i EU-upphandlingsförfarandena.

Om den upphandlande enheten beslutar att tillämpa uteslutningsgrunder, lönar det sig för enheten att också beakta anbudsgivarens möjlighet att använda avhjälpande åtgärder.

Även om man vid nationell upphandling tillämpar obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder kan den upphandlande enheten välja om den vill kräva att den vinnande anbudsgivaren lämnar in straffregisterutdrag för personer i ledande position.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Sammanställning av rättsfall

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.