Tillämpningsområde

Upphandling med anknutna enheter

En upphandlande enhet behöver inte konkurrensutsätta sin upphandling enligt lagstiftningen om den gör upphandlingen hos en anknuten enhet enligt upphandlingslagen, även om kontraktet uppfyller kännetecknen för ett upphandlingskontrakt enligt upphandlingslagen. Upphandling med anknutna enheter är ett av de mest betydande undantagen när det gäller tillämpningsområdet i upphandlingslagstiftningen. Upphandling med anknutna enheter kallas ofta också för in-house-upphandling.

Vad är en anknuten enhet enligt upphandlingslagen?

Med anknuten enhet avses enligt upphandlingslagen en enhet som är formellt fristående från den upphandlande enheten och självständig i beslutsfattandet. En förutsättning är dessutom att den upphandlande enheten självständigt eller tillsammans med andra upphandlande enheter utövar ett bestämmande inflytande över den anknutna enheten på samma sätt som över sina egna verksamhetsställen och att den anknutna enheten bedriver högst fem procent av sin affärsverksamhet och med högst en andel på 500 000 euro tillsammans med andra aktörer än de upphandlande enheter som utövar ett bestämmande inflytande över den. I enheter anknutna till upphandlande enheter får det inte finnas annat kapital än de upphandlande enheternas kapital.

När procentandelen bestäms ska som grund användas den genomsnittliga totala omsättningen under tre år omedelbart innan kontraktet ingås eller ett annat motsvarande verksamhetsbaserat belopp. När uppgifter om omsättningen eller det alternativa verksamhetsbaserade måttet, såsom kostnaderna för de föregående tre åren, inte är tillgängliga eller inte längre är relevanta på grund av tidpunkten för den anknutna enhetens eller den upphandlande enhetens etablering eller inledandet av verksamheten eller en omorganisation av dess verksamhet, är det tillräckligt att företaget kan lägga fram trovärdiga prognoser för affärsverksamheten.

Undantag till krav på inriktning av verksamheten

Till begränsningen av den anknutna enhetens verksamhet finns två undantag i upphandlingslagen. Först och främst uppgår procentandelen till 10 och gränsen på 500 000 euro tillämpas inte när det inte förekommer verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor och motsvarar affärsverksamheten vid den enhet som den upphandlande enheten utövar ett bestämmande inflytande över. Verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor anses inte föreligga om den upphandlande enheten har publicerat en öppenhetsannons i annonssystemet HILMA om en planerad försäljning från en enhet som den utövar bestämmande inflytande över och till andra upphandlande enheter än de som utövar bestämmande inflytande, och den upphandlande enheten inte inom den tidsfrist som anges i annonsen får svar som avser verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor och som motsvarar enhetens affärsverksamhet. Tidsfristen för inlämnande av svar ska vara minst 14 dygn från det att öppenhetsannonsen har publicerats. Denna begränsning på 10 procent ska, när förutsättningarna uppfylls, tillämpas på den enhet som är föremål för öppenhetsannonsen, och detta ska göras tre år från det att tidsfristen för svar enligt annonsen har löpt ut.

Enligt det andra undantaget tillämpas begränsningen av omsättningen på 5 procent inte när värdet på den affärsverksamhet som bedrivits med andra upphandlande enheter än de som utövar bestämmande inflytande över enheten uppgår till i genomsnitt mindre än 100 000 euro per år under de tre år som föregår kontraktets tilldelning.

Anknuten enhet med flera ägare

För fall där flera än en upphandlande enhet använder bestämmande inflytande på en anknuten enhet har det i lagen fastställts ett krav på gemensamt bestämmande inflytande. Upphandlande enheter anses tillsammans utöva ett bestämmande inflytande över en anknuten enhet om den anknutna enhetens organ består av representanter för alla upphandlande enheter och om de upphandlande enheterna tillsammans kan utöva avgörande beslutanderätt över den anknutna enhetens strategiska mål och viktiga beslut. Dessutom förutsätts det att den anknutna enheten handlar i enlighet med de upphandlande enheters intresse som utövar ett bestämmande inflytande.

Omvänd upphandling med anknuten enhet och in-house sisters

En enhet som uppfyller kännetecknen för en anknuten enhet (om den själv är också en upphandlande enhet) kan dessutom själv göra upphandlingar hos en upphandlande enhet med bestämmande inflytande över enheten utan konkurrensutsättning (s.k. omvänt förhållande med anknuten enhet).

Också två anknutna enheter som är under en och samma upphandlande enhets bestämmande inflytande kan göra upphandlingar hos varandra utan konkurrensutsättning (s.k. in-house sisters -arrangemang).

Övergångsbestämmelser för regeln om anknutna enheter

Upphandlingslagen ger upphandlande enheter och deras anknutna enheter möjlighet att begränsa verksamheten på ett kontrollerat sätt genom övergångsperioder för bestämmelserna om begränsning av de anknutna enheternas verksamhet.

Med stöd av den allmänna övergångsbestämmelsen tillämpas begränsningen på 5 procent och 500 000 euro först från början av år 2019. Tills dess,  dvs. 2017 och 2018 tillämpas en begränsning på 10 procent.

Inom social- och hälsovårdssektorn är begränsningen av verksamheten fram till utgången av 2022 10 procent och från början av 2023 5 % och 500 000 euro (HE168/2021).

Inom avfallshanteringssektorn är begränsningen av verksamheten år 2017 15 procent, år 2018 10 procent och från början av år 2019 5 % och 500 000 euro.

Av tabellen nedan framgår övergångsperioderna för begränsningsbestämmelserna för anknutna enheters verksamhet.

 Sektor

 År 2021  

 År 2023

 År 2030

 Avfallshanteringssektorn

 10 %

 10 %

 5 % 

 Social- och hälsovårdssektorn

 10 %

 5 % och
500 000 EUR

 5 % och
500 000 EUR

 Alla övriga sektorer

 5 % och
500 000 EUR  

 5 % och
500 000 EUR  

 5 % och
500 000 EUR  

Bestämmelsen om anknutna enheter i försörjningslagen

Bestämmelserna om anknutna enheter i försörjningslagen överensstämmer i övrigt med upphandlingslagens bestämmelser, men till skillnad från upphandlingslagen är begränsningen av verksamheten 20 procent redan från början av år 2017.

Rättspraxis som gäller anknutna enheter

Bestämmelsen om anknutna enheter har tillämpats och tolkats bland annat i EU-domstolens domar i målen C-107/98, Teckal; C-26/03, Stadt Halle; C-371/05, kommissionen vs. Italien; C-340/04, Carbotermo; C-295/05, Tragsa; C-324/07, Coditel och C-573/07, SEA.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.