Sektorspecifika anvisningar

Avfallshantering

Kommunen kan ge uppgifter att ordna avfallshantering utan konkurrensutsättning bland annat till en gemensam nämnd eller en samkommun där kommunen är medlem samt till ett avfallsbolag som är helägt av kommuner. Vid upphandling av tjänster ska lagstiftningen om offentlig upphandling följas.

I praktiken innebär det att när tjänster upphandlas hos privata aktörer ska det basera sig på ett öppet anbudsförfarande. Även om kommunen lägger ut sina uppgifter på entreprenad bär den enligt avfallslagen i sista hand ansvaret för att tjänsteutbudet är tillräckligt och att tjänsterna fungerar.

Materialtorget

Kommunen ska ordna en avfallshantering i andra hand om avfallsinnehavaren begär det på grund av bristande utbud av andra tjänster och avfallet till sin beskaffenhet och mängd lämpar sig för transport eller behandling i kommunens avfallshanteringssystem. Avfallsinnehavaren ska före begäran om avfallshantering i andra hand utreda tillgången till tjänsten på marknadsvillkor. Den upphandlande enheten kan påvisa bristen på en marknadsbaserad tjänst genom att konkurrensutsätta den avfallshanteringstjänst som den behöver i HILMA. Då är det inte nödvändigt att göra en separat anbudsförfrågan i tjänsten Materialtorget. Om inget godtagbart anbud kommer för annonsen kan den upphandlande enheten be kommunen om avfallshantering i andra hand via Materialtorget.  

Då det uppskattade värdet av avfallshanteringsbehovet underskrider det nationella tröskelvärdet kan den upphandlande enheten lämna en annons om tjänsten den behöver till Materialtorget. Om inget godtagbart anbud kommer för annonsen kan den upphandlande enheten be om kommunens avfallshantering i andra hand via Materialtorget. Det finns ingen skyldighet att använda Materialtorget då avfallshanteringstjänsten behövs snabbt för oförutsedd brådska eller då värdet på den kommunala avfallshanteringen i andra hand understiger 2 000 euro per år. 

Läs mer 

Mer på webben 

Publikationer

Handbok om avfallshanteringsföreskrifter, Utgivare: Kommunförbundet, 2022

  • Mer information om ordnandet av avfallshanteringen finns på Kommunförbundets webbplats: Avfallshantering

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.