Annonsering

Hilma

Hilma är en avgiftsfri elektronisk annonseringskanal för offentlig upphandling som ägs av Finansministeriet och förvaltas av Hansel. I Hilma avfattar och publicerar de upphandlande enheterna annonser om EU-upphandling och nationell upphandling. I Hilma annonseras också om upphandlingar som underskrider de nationella tröskelvärdena, så kallade små upphandlingar.

I Hilma publiceras annonser om upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet

De EU-annonser som publiceras i Hilma är förhandsannonser, upphandlingsannonser, annonser i efterhand och annonser om projekttävlingar. EU-annonser kan också avfattas direkt på webbplatsen TED (europa.eu). Även annonser om upphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet kan publiceras i Hilma.

I fråga om upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdet har det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) integrerats i Hilmas annonsunderlag. Med dokumentet visar anbudsgivarna preliminärt att de inte är belastade med någon uteslutningsgrund och att de uppfyller de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer.

I Hilma fylls upphandlingsannonserna i elektroniskt. För att kunna fylla i annonsformuläret måste den upphandlande enheten registrera sig i tjänsten.

Via Hilma får företag information om pågående upphandlingsförfaranden och förhandsinformation om kommande upphandlingar. Det kostar ingenting att bläddra i annonserna och använda sökmotorn, och ingen registrering krävs för detta. Företag som registrerat sig i tjänsten får tillgång till en bevakningsfunktion som meddelar om nya annonser på Hilma.

De upphandlande enheterna kan nuförtiden utnyttja Hilma också för att ta emot anbud. Tjänsten uppfyller upphandlingslagens krav på elektronisk anbudsgivning.  

Hilmas funktioner

Bekanta dig med de möjligheter som annonseringskanalen erbjuder.

Upphandlingsprocessen via tjänsten Hilma

Den upphandlande enheten kan genomföra upphandlingen genom elektronisk konkurrensutsättning i Hilma. Hilmas konkurrensutsättningstjänst uppfyller upphandlingslagens krav på elektroniskt informationsutbyte. När den upphandlande enheten konkurrensutsätter hela sin upphandling i Hilma väljer man Hilma (upphandlingsannonser.fi) som inlämningsplats och hela anbudsförfrågan laddas upp i tjänsten.

Anbuden lämnas då in och öppnas via Hilma. 

Arkiverade Hilma-annonser och effekten av egna upphandlingar

I annonseringskanalen kan man söka efter annonser som har publicerats efter 2019, även om tidsfristen för att lämna in anbud redan har gått ut. Arkiverade annonser

 hittar man i sökfunktionen genom att kryssa för alternativet ”Visa också föråldrade annonser”. 

Hilma publicerar årligen statistik över hela landets annonser. Man kan också sammanställa statistik över annonser per upphandlande enhet. Utöver inköpsdatan får man också information om hur effektiv den upphandlande enheten är. Närmare anvisningar om hur du sammanställer statistik hittar du i Hilma

Se till att målen uppfylls med Upphandlingslotsen

Upphandlingsenheterna har via Hilma tillgång till ett instrument för strategisk planering av upphandling, Upphandlingslotsen. Med hjälp av upphandlingslotsen kan den upphandlande enheten fastställa strategiska mål och ordna gemensam planering av upphandlingar. 

Myndighetsuppgifter klarläggs med fullgöranderapport

En fullgöranderapport (VHS-rapport) är en aktuell sammanställning av de viktigaste myndighetsuppgifterna. Upphandlande enheter som är myndighetsaktörer kan via Hilma och dess gränssnitt ta fram företagsspecifika VHS-rapporter. 

En VHS-rapport innehåller väsentliga uppgifter om bolag som är registrerade i Finland, bland annat uppgifter om samhälleliga skyldigheter såsom skatter och socialskyddsavgifter samt uppgifter om företags situation och likviditet i olika registertjänster. Om den upphandlande enheten inte automatiskt har beviljats tillgång till VHS-rapporterna kan man få tillgång till uppgifterna direkt via Hilma.

 

Läs mer

Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.