Gästkolumnist: Tuula Risikko 25.1.2022

Flexibel utveckling av Hilma

Kuvassa Tuula Risikko. Kuva: Hansel Oy

Nya Hilma fyller två år. Hilma har utvecklats från att vara en kanal för publicering av upphandlingsannonser till en gemensam plattform för upphandlare och anbudsgivare.

Under 2021 har över 19 000 olika typer av annonser publicerats i Hilma och det sammanlaga värdet uppskattas till cirka 18 miljarder euro. Antalet annonser ökade med ungefär nio procent från föregående år.

”Assistenten” hjälper och ”sökvakten” vakar

En automatisk assistent hjälper upphandlaren att välja rätt och fylla i annonsformuläret. Assistenten kan bland annat uppskatta om det totala värdet av upphandlingen överskrider EU-tröskelvärdet eller det nationella tröskelvärdet. Därefter styr assistenten automatiskt in på rätt formulär.

Sökvakten hjälper anbudsgivaren. Den bevakar de senast publicerade annonserna i Hilma och skickar informationen till anbudsgivarens e-post.

De första stegen mot strukturerad anbudsförfrågan

De första stegen mot en strukturerad anbudsförfrågan såg vi hösten 2021 när Hilma fick en funktion med vars hjälp upphandlaren kan bestämma enkla krav som anbudet måste uppfylla.

Dessa krav är till exempel

  • numeriska krav
  • ja/nej-krav eller
  • valbara alternativ

Kraven kan också definieras som obligatoriska.

Med dessa funktioner kan anbudet lämnas som dokument i en bilaga eller i ett delvis strukturerat format. Det strukturerade formatet är särskilt lämpat för enklare konkurrensutsättningar.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Utvecklandet av Hilma fortsätter med den flexibla scrum-metoden de närmaste åren, som en del av det kundorienterade åtgärdsprogrammet Hankinta-Suomi samarbetsforum för offentlig upphandling. Egenskaperna som tas fram förbättrar ytterligare Hilmas användbarhet.

Prioriteringarna för utvecklingsarbetet år 2022 är bland annat

  • konkurrensutsättningsegenskaperna och konkurrensutsättningskalenderns funktioner samt
  • formulärreformen eForms för annonsering av upphandlingar på EU-nivå.

Vid utvecklingen av konkurrensutsättningsegenskaperna betonas utvecklingen av funktioner för förfaranden som består av flera skeden. Vi börjar med att bygga funktioner för selektivt upphandlingsförfarande.

Vi kommer också att förbättra funktionerna för annonsering i efterhand, bland annat genom automatisering av viss dataöverföring från processens tidigare skeden direkt in i annonsen i efterhand. På listan över utvecklingsprojekt år 2022 finns också automatisering av rapporten om upphandlingsförfarandet samt sammanställandet av processens alla filer till ett så kallat zip-paket.

Annonsering om kommande konkurrensutsättningar i Hilma, det vill säga konkurrensutsättningskalenderns funktioner, ökar transparensen i upphandlingen och möjliggör publicering och ansökning i ett tidigare skede av kommande upphandlingar.

Arbetet med formulärreformen eForms för annonsering av upphandlingar på EU-nivå inleds sommaren 2022. Vi informerar om framskridandet i Hilma. Målet är att de nya eForms-blanketterna tas i bruk i Finland ungefär ett år senare, 1.7.2023.

Delta i utvecklingen av Hilma

Finansministeriets och Hansels informationsinslag Tutustu Hilmaan börjar sändas i januari 2022. Webbinarierna, som är öppna för alla, är korta informationsinslag som sänds över Teams. I de finskspråkiga inslagen berättar vi om hur utvecklingen av Hilma framskrider och du får veta mera om kommande funktioner och sådant som är under arbete.

Det första informationsinslaget hölls 18.1.2022. material från Tutustu Hilmaan! (pdf)

Följande informationsinslag

Tuulas tips om Hilma till upphandlande enheter

  • Delta i webbinarierna om Hilma.
  • Annonsera om dina upphandlingar i Hilma, också små upphandlingar.
  • Testa olika funktioner i Hilma och ge oss respons och utvecklingsförslag.
  • Använd ”valinta-apuri” (assistenten) vid val av annonsformulär.
  • Testa anbudsförfrågans strukturella egenskaper vid konkurrensutsättningar.

 

Tuula Risikko är servicechef för Hilma-tjänsten vid Hansel

Bild: Hansel Ab

 

Information om Hilma

HlLMA är en avgiftsfri elektronisk annonseringskanal för offentlig upphandling som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet på www.hankintailmoitukset.fi/sv/.

De upphandlande enheterna publicerar sina annonser om EU-upphandling och nationell upphandling. Den upphandlande enheten kan också genomföra en marknadsundersökning före offentlig publikation av upphandlingsannonsen eller annonsera om inbjudan till en projekttävling och resultaten av den över hela Europa.

Anbudsgivarna kan i sin tur se annonser om kommande upphandlingar och de kan svara på anbudsförfrågan och lämna anbud elektroniskt.

 

 

Inläggen på gästbloggen är skrivna av medlemmar i våra nätverk. Texterna representerar skribenternas egna åsikter.