Tillämpningsområde

Blandade kontrakt

Föremålet för en upphandling kan också vara en kontraktshelhet som omfattar flera olika upphandlingsformer, dvs. varor, tjänster eller byggentreprenader. Ibland kan kontrakt omfatta både upphandlingar och andra arrangemang som inte omfattas av upphandlingslagen. Sådana upphandlingskontrakt kallas blandade kontrakt.

Kontrakt som omfattar minst två upphandlingsformer

På upphandling som avser två eller flera upphandlingsformer tillämpas de bestämmelser som gäller för huvudföremålet för upphandlingskontraktet. Det kan exempelvis handla om att samma upphandlingskontrakt innefattar både tjänster och byggentreprenader. Om huvudföremålet för kontraktet är en byggentreprenad, tillämpas upphandlingslagens bestämmelser om byggentreprenader, till exempel tröskelvärdena, på kontraktet i sin helhet.

Vid upphandling som gäller delvis sådana tjänster som avses i bilaga E och delvis andra tjänster eller som gäller delvis tjänster och delvis varor, bestäms huvudföremålet utifrån det uppskattade värdet på de olika delarna. Den del som har det högsta uppskattade värdet utgör huvudföremålet för upphandlingen.

Kontrakt som omfattar både upphandlingar och andra arrangemang

Samma kontrakt kan omfatta både offentlig upphandling och arrangemang eller upphandlingar som står helt utanför upphandlingslagstiftningens tillämpningsområde. Det är fråga om ett sådant kontrakt till exempel när man samtidigt avtalar om både tjänsteupphandling och uthyrning av den upphandlande enhetens lokaler till avtalsparten. Offentlig upphandling kan också kombineras med till exempel försäljning, beviljande av understöd eller tillstånd eller i vissa fall ett privat företags anskaffningar.

På kontrakt som innefattar både upphandlingar som omfattas av upphandlingslagen och upphandlingar som inte omfattas av denna lag, tillämpas upphandlingslagen om huvudföremålet för kontraktet är de upphandlingar som omfattas av lagens tillämpningsområde och om de olika delarna av kontraktet objektivt sett inte kan särskiljas.

Om kontraktets olika delar särskiljs till separata kontrakt för de delar som omfattas av upphandlingslagen och för de delar som inte gör det, tillämpas upphandlingslagen på det upphandlingskontrakt som omfattas av lagens tillämpningsområde.

Om delarna av ett kontrakt objektivt sett kan särskiljas från varandra men den upphandlande enheten trots detta inte delar upp kontraktshelheten i två separata delar, tillämpas upphandlingslagens bestämmelser på kontraktet oberoende av kontraktets huvudföremål. I denna situation använder sig den upphandlande enheten således inte av möjligheten att särskilja de olika delarna till separata kontrakt. Det kan till exempel finnas ändamålsenlighetsaspekter förknippade med smidig kontraktshantering som talar för att ett odelat kontrakt upprättas. Dessa kan dock inte utgöra grund för att låta bli att konkurrensutsätta helheten. Då måste alltså hela kontraktshelheten konkurrensutsättas i enlighet med upphandlingslagen, även om upphandlingen endast utgör en liten del av kontraktshelheten.

Kontrakt om både upphandling och koncessioner

På kontrakt som består av både upphandlingskontrakt och koncessioner ska de bestämmelser tillämpas som tillämpas på huvudföremålet för kontraktet. En förutsättning är att de olika delarna av kontraktet objektivt sett inte kan särskiljas. Om delarna av ett kontrakt objektivt sett kan särskiljas men kontraktet inte delas upp, tillämpas striktare bestämmelser på kontraktet, dvs. de bestämmelser som är tillämpliga på upphandlingskontrakt, oberoende av kontraktets huvudföremål.

Rättspraxis om objektivt särskiljande av kontraktsdelar

I EU-domstolens avgörande i de förenade målen C-145/08 och C-149/08, Club Hotel Loutraki (EU:C:2010:247) bedömde domstolen ur upphandlingsdirektivets synvinkel bl.a. ett kontrakt som innefattade överlåtelse av aktier i ett bolag som indirekt ägdes av staten, kriterierna gällande överföring av det bestämmande inflytandet i bolaget samt skyldigheten att ansvara för bolagets verksamhet och tillhandahålla därmed anknutna tjänster. Föremålet för kontraktet var iståndsättning och förbättring av markområdena kring ett kasino. Enligt avgörandet ska ett sådant blandat kontrakt vars olika delar i enlighet med meddelandet om upphandling är sammanbundna så att de inte kan separeras och sålunda bildar en odelbar enhet granskas som en helhet och bedömas på grundval av de bestämmelser som styr den del som utgör kontraktets huvudsakliga föremål eller dominerande beståndsdel.

I högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgörande HFD:2011:47 granskades ett kontraktsarrangemang vars syfte var att skaffa sådana skollokaler som uppfyllde kommunens krav. Till arrangemanget hörde även ett tjänsteupphandlingskontrakt. Genom samma beslut hade man också bestämt bl.a. att skolornas och daghemmets tomter skulle utarrenderas till finansiären eller till ett fastighetsaktiebolag som utsågs av finansiären för 40 år. Enligt avgörandet bildade detta kontraktsarrangemang en odelbar helhet vars olika delar inte kunde särskiljas från varandra. Eftersom kontraktshelheten i fråga om sitt huvudföremål omfattades av upphandlingslagen skulle upphandlingslagstiftningen tillämpas på kontraktsarrangemanget.

Blandade kontrakt har också behandlats bland annat i marknadsdomstolens avgöranden MAO 441/20, MAO 274/20, MAO 141/19 och MAO 3/18.

Blandade kontrakt eller kontrakt som avser flera typer av verksamhet inom försörjningssektorerna

Bestämmelserna för blandade kontrakt inom försörjningssektorerna väljs enligt samma principer som för andra blandade kontrakt. På upphandling som avser flera typer av verksamhet tillämpas inom försörjningssektorerna de bestämmelser som gäller för den verksamhet som upphandlingen huvudsakligen är avsedd för.

I oklara fall gäller mer detaljerade bestämmelser i kontrakt som avser flera typer av verksamhet. Om någon av kontraktets verksamheter omfattas av tillämpningsområdet för försörjningslagen och en annan av verksamheterna av upphandlingslagens tillämpningsområde och om det är omöjligt att på objektiva grunder avgöra vilken verksamhet upphandlingskontraktet huvudsakligen gäller, ska upphandlingskontraktet ingås enligt upphandlingslagen.

Om det är omöjligt att avgöra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen gäller, tillämpas alltid antingen upphandlingslagen eller försörjningslagen. Om någon av verksamheterna omfattas av tillämpningsområdet för försörjningslagen och en annan av verksamheterna inte omfattas av denna lag eller av den s.k. klassiska upphandlingslagen och det är omöjligt att på objektiva grunder avgöra vilken verksamhet upphandlingskontraktet huvudsakligen gäller, ska ett upphandlingskontrakt som avser flera typer av verksamhet ingås enligt försörjningslagen.

Om någon av kontraktets verksamheter omfattas av tillämpningsområdet för försörjningslagen och en annan av verksamheterna av tillämpningsområdet för lagen om försvars- och säkerhetsupphandling, ska ett upphandlingskontrakt som avser flera typer av verksamhet ingås enligt lagen om försvars- och säkerhetsupphandling, om ingående av ett enda upphandlingskontrakt är berättigat av objektiva skäl.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.