EU-upphandling

Annonsering om upphandling

Öppenhetsprincipen inom offentlig upphandling förutsätter att de upphandlande enheterna informerar om upphandlingen på ett öppet och tillräckligt omfattande sätt.  Det är den upphandlande enhetens skyldighet att utnyttja konkurrensen på marknaden och sörja för att informationen om att ett upphandlingsförfarande inleds finns tillgänglig för de anbudssökande och anbudsgivarna.

De viktigaste EU-annonserna ska sändas för publicering i det elektroniska annonseringssystemet HILMA (på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi). Från HILMA sänds annonserna vidare för att publiceras i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien) samt i databasen TED (Tenders Electronic Daily).

Underlåtenhet att annonsera om upphandlingar är ett formfel som kan leda till att upphandlingsbeslutet upphävs i marknadsdomstolen. Det är också värt att komma ihåg att upphandlingsannonsens innehåll är avgörande i situationer där upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan avviker från varandra.

Upphandlingsannons

Vid öppet förfarande fungerar upphandlingsannonsen som en uppmaning att lämna anbud på det sätt som anges i annonsen och de övriga upphandlingsdokumenten. Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap fungerar upphandlingsannonsen som en uppmaning att lämna en anbudsansökan på det sätt som anges i annonsen och de övriga upphandlingsdokumenten.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.