Vad är offentlig upphandling

Tröskelvärden

Upphandlingslagen tillämpas endast på upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena och de nationella tröskelvärdena. Lagen tillämpas däremot inte på så kallade små upphandlingar som understiger tröskelvärdena.

I lagstiftningen skiljer sig de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena från varandra så att de nationella tröskelvärdena baserar sig på den nationella lagstiftningen, medan EU-tröskelvärdena baserar sig på GPA-avtalet och på kommissionens förordning. EU-tröskelvärdena justeras vartannat år, medan de nationella tröskelvärdena endast kan justeras genom ändringar i den nationella lagstiftningen.

Nationella tröskelvärden (exkl. moms) från 1.1.2022

Upphandlingslagen 25 §

Upphandlingens art

euro

Varor, tjänster och projekttävlingar

60 000

Byggnadsentreprenader

150 000

Social- och hälsovårdstjänster (Bilaga E, punkterna 1–4)     

400 000

Andra särskilda tjänster (Bilaga E, punkterna 5–15)

300 000

Koncessioner

500 000

 

EU-tröskelvärden (exkl. moms) från 1.1.2022

Statliga centralförvaltningsmyndigheter

Upphandlingslagen 26 §

Upphandlingens art

euro

Varor, tjänster och projekttävlingar     

140 000

Byggnadsentreprenader

5 382 000

 

Övriga upphandlande enheter (bl.a. kommuner)

Upphandlingslagen 26 §

Upphandlingens art

euro

Varor, tjänster och projekttävlingar     

215 000

Byggnadsentreprenader

5 382 000

 

Sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Försörjningslagen 13 §

Upphandlingens art

euro

Varor, tjänster och projekttävlingar

431 000

Social- och hälsovårdstjänster samt andra     
särskilda tjänster (Bilaga C)

1 000 000

Byggnadsentreprenader

5 382 000

Koncessioner

5 382 000

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Muualla verkossa

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.