Vad är offentlig upphandling

Tröskelvärden

Upphandlingslagen tillämpas endast på upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena och de nationella tröskelvärdena. Lagen tillämpas däremot inte på så kallade små upphandlingar som understiger tröskelvärdena.

I lagstiftningen skiljer sig de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena från varandra så att de nationella tröskelvärdena baserar sig på den nationella lagstiftningen, medan EU-tröskelvärdena baserar sig på GPA-avtalet och på kommissionens förordning. EU-tröskelvärdena justeras vartannat år, medan de nationella tröskelvärdena endast kan justeras genom ändringar i den nationella lagstiftningen.

Nationella tröskelvärden (exkl. moms) 

Upphandlingslagen 25 §

Upphandlingens art

euro
Varor, tjänster och projekttävlingar 60 000
Byggnadsentreprenader 150 000
Social- och hälsovårdstjänster (Bilaga E, punkterna 1–4)      400 000
Andra särskilda tjänster (Bilaga E, punkterna 5–15) 300 000
Koncessioner 500 000

 

EU-tröskelvärden (exkl. moms) från 1.1.2024

Statliga centralförvaltningsmyndigheter

Upphandlingslagen 26 §

Upphandlingens art

euro
Varor, tjänster och projekttävlingar      143 000
Byggnadsentreprenader 5 538 000

 

Övriga upphandlande enheter (bl.a. kommuner)

Upphandlingslagen 26 §

Upphandlingens art

euro
Varor, tjänster och projekttävlingar      221 000
Byggnadsentreprenader 5 538 000

 

Sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Försörjningslagen 13 §

Enligt lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011)

Typ av upphandling

Euro

Varor, tjänster (nationell)      100 000
Byggentreprenader (nationell) 500 000
Varor, tjänster (EU) 443 000
Byggentreprenader (EU) 5 538 000
Koncessioner (EU) 5 538 000

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Muualla verkossa

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.