Behandling av anbud

Alternativa och parallella anbud

Det kan vara motiverat att begära alternativ till exempel när den upphandlande enheten inte vet exakt vilka produkter som finns på marknaden och vill ge anbudsgivarna möjlighet att lägga fram flera alternativ, eller när den upphandlande enheten önskar att anbudsgivarna presenterar nya innovativa lösningar för genomförande av upphandlingen. Det kan vara ändamålsenligt att tillåta alternativ också när den upphandlande enheten misstänker att den till exempel på grund av höga miljökrav inte får ett tillräckligt antal anbud för att det ska uppkomma genuin konkurrens. Alternativa anbud kan användas också när den upphandlande enheten till exempel överväger att antingen köpa bilar eller ingå leasing-avtal.

En upphandlande enhet får godkänna alternativa anbud om det i upphandlingsannonsen anges att alternativa anbud är tillåtna. Den upphandlande enheten ska således i upphandlingsannonsen uppge om den godkänner alternativa anbud. Om det inte angetts att alternativa anbud godkänns, är det inte tillåtet att godkänna sådana. Tillåtandet av alternativ förutsätter i praktiken att den upphandlande enheten utarbetar en allmän definition av föremålet för kontraktet som innehåller minimikraven för föremålet för upphandlingen. Därutöver utarbetar enheten alternativa definitioner av föremålet för upphandlingen, där det till exempel ställs högre krav på miljöaspekter eller tekniska egenskaper.

Den upphandlande enheten ska dessutom ange huruvida det är tillåtet att lämna endast alternativa anbud. Den upphandlande enheten får också kräva att anbudsgivarna lägger fram alternativa anbud. Avsikten är att anbudsgivaren ska veta huruvida den, om den så önskar, får lämna endast ett alternativt anbud utan att lämna något anbud alls på det grundalternativ som den upphandlande enheten angett.

Alternativa anbud ska vara kopplade till föremålet för upphandlingskontraktet. Den upphandlande enheten ska säkerställa att kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga kan tillämpas på alternativa anbud och andra anbud.

Ett alternativt anbud ska uppfylla de i anbudsförfrågan och de andra upphandlingsdokumenten angivna minimikraven på föremålet för upphandlingen och de krav som gäller lämnande av alternativa anbud. Om den upphandlande enheten har meddelat att den godkänner alternativa anbud får ett alternativt anbud inte förkastas enbart på den grunden att det skulle leda till tjänsteupphandling i stället för varuupphandling eller till varuupphandling i stället för tjänsteupphandling.

Godkännandet av alternativa sätt för genomförande av en byggentreprenad har behandlats i EG-domstolens avgörande C-243/89, Storebelt (EU:C:1993:257). Domstolen betraktade som tillåtet ett förfarande där en broentreprenad kunde genomföras enligt tre alternativa modeller, förutsatt att anbudsgivaren stod för ritningskostnaderna för de alternativa planerna.

Parallella anbud

Den upphandlande enheten får förbjuda en leverantör att lämna flera parallella anbud, om detta har angetts i förväg i anbudsförfrågan. Det är fråga om parallella anbud när en anbudsgivare lämnar flera anbud som motsvarar samma beskrivning av föremålet för upphandlingen som utarbetats av den upphandlande enheten. Ett exempel på det kan vara att en anbudsgivare representerar flera varumärken och vill ge anbud som gäller dem alla. Om den upphandlande enheten vill förbjuda lämnandet av flera anbud, ska den tydligt uppge detta i anbudsförfrågan.

Mer på webben

Rättspraxis

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.