Elektroniska kataloger

Användningen av och informationen om elektroniska kataloger

Den upphandlande enheten ska nämna att elektroniska kataloger används i upphandlingsannonsen. Dessutom ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange uppgifter om format, den elektroniska utrustning som används samt tekniska arrangemang för anslutning och specifikationer för katalogen. Detta är viktigt för att anbudsgivarna ska kunna ge anbud som till formen är jämförbara med varandra och för att katalogerna tekniskt sett ska kunna mottas och behandlas.

De elektroniska katalogerna ska uppfylla de krav som den upphandlande enheten ställer i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan samt kraven på format för anbud och elektroniska kataloger. De produkter som tas in i katalogen ska definieras med iakttagande av det som föreskrivs om beskrivningen av föremålet för upphandlingen. Föremålet för upphandlingen ska definieras så noggrant att anbud kan ges i form av en elektronisk katalog och så att katalogen kan uppdateras under ramavtalets giltighetstid eller under den tid det dynamiska inköpssystemet gäller. Anbudsgivarna svarar för att de elektroniska katalogerna uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställt i upphandlingsdokumenten samt kraven på format för anbud och elektroniska kataloger. Det är inte förenligt med paragrafen att anbudsgivarna bara lämnar in sin allmänna försäljningskatalog, utan katalogerna ska anpassas för varje upphandling. Genom anpassningen säkerställer man att den katalog som anbudsgivarna lämnar in för ett visst upphandlingsförfarande endast innefattar sådana varor, tjänster eller entreprenader som motsvarar den upphandlande enhetens krav.

Elektroniska kataloger ska utarbetas och levereras till den upphandlande enheten enligt de krav som gäller elektroniskt informationsutbyte. De krav som gäller katalogernas format, utrustningen och arrangemangen för anslutning får inte uppställa omotiverade hinder för leverantörernas möjligheter att delta i upphandlingsförfarandena.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.