Upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster, dvs. upphandling enligt bilaga E

Anbudsförfrågan vid upphandling inom social- och hälsovården

Kraven beträffande innehållet i anbudsförfrågan vid upphandling enligt bilaga E, dvs. upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänsteupphandlingar, är i praktiken de samma som vid nationell upphandling.

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan be leverantörerna lämna sina anbud inom utsatt tid. Anbudsförfrågan ska utarbetas skriftligen och så att det utifrån den är möjligt att lämna anbud som är jämförbara. Anbud kan inte ens i undantagsfall göras muntligen.

Förfrågningsunderlaget kompletterar upphandlingsannonsen. Enligt vedertagen rättspraxis är de uppgifter som anges i upphandlingsannonsen primära i de fall då upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan avviker från varandra i fråga om innehåll.

Innehållet i anbudsförfrågan

Ett viktigt syfte med anbudsförfrågan är att beskriva föremålet för upphandlingen på ett icke-diskriminerande sätt och att ombe leverantörerna att lämna sina anbud inom utsatt tid.

I anbudsförfrågan kan man ange:

  • en beskrivning av föremålet för upphandlingen
  • krav som gäller anbudssökandenas eller anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella situation samt tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer och övriga krav samt en förteckning över de handlingar som den sökande eller anbudsgivaren ska tillhandahålla för detta ändamål
  • grunden för valet av anbud samt eventuella jämförelsegrunder
  • tidsfristen för lämnande av anbud
  • den adress till vilken anbuden ska sändas
  • anbudens giltighetstid.

Anbudsförfrågan ska innehålla de uppgifter som är av väsentlig betydelse med tanke på upphandlingsförfarandet och utarbetandet av anbud, t.ex. det upphandlingsförfarande som den upphandlande enheten använder eller de krav som den upphandlande enheten ställer på anbudsgivares lämplighet, om kraven inte har presenterats redan i upphandlingsannonsen.

Anbudsförfrågan bör resultera i jämförbara anbud

Anbudsförfrågan ska vara så tydlig att det utifrån den är möjligt för anbudsgivarna att lämna kommensurabla och sinsemellan jämförbara anbud.

För att trygga en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna ska föremålet för upphandlingen beskrivas i anbudsförfrågan med en sådan noggrannhet att anbudsgivarna redan när de utformar sina anbud vet vilka omständigheter som är av betydelse vid avgörandet av anbudsförfarandet. En lyckad anbudsförfrågan spelar en central roll i hur hela upphandlingsförfarandet lyckas.

I rättspraxis har noggrannheten i innehållet i anbudsförfrågan bedömts bland annat i fallet MD:687/16, där marknadsdomstolen ansåg att kravet på ett maximibelopp för avgifter för måltider och uppehälle som tas ut hos kunderna inte hade ställts så tydligt och entydigt i anbudsförfrågan att anbudsgivarna tillräckligt exakt kunde veta vilket pris som borde anses oskäligt på det sätt som avses i anbudsförfrågan. Sålunda hade uppgifter som är väsentliga vid avfattandet av anbuden inte angetts tillräckligt tydligt och entydigt i anbudsförfrågan och därför var anbudsförfrågan inte ägnad att trygga anbudssökandena en likvärdig och icke-diskriminerande behandling vid upphandlingsförfarandet.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.