Sökande av ändring

Rättsmedel

När ändring söks i upphandlingsbeslut som fattats med stöd av upphandlingslagen tillämpas ett annat förfarande än vad som normalt gäller vid sökande av ändring i kommunala och statliga myndigheters beslut. I upphandlingssammanhang är det viktigt att beakta att rättsmedlen också är olika beroende på om värdet av upphandlingen överstiger eller understiger de tröskelvärden som anges i upphandlingslagen.

Upphandlingslagens system för ändringssökande tillämpas även på beslut av kyrkliga myndigheter då de har fattat upphandlingsbeslut i egenskap av upphandlande enheter.

Förbud mot att söka ändring som grundar sig på en besvärsgrund

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får ändring inte sökas med stöd av kommunallagen, lagen om välfärdsområden eller lagen om rättegång i förvaltningsärenden (163 § i upphandlingslagen).

Rättsskyddsförfarandena enligt kyrkolagen kan inte tillämpas på upphandlingsbeslut som fattats av kyrkliga myndigheter, om ärendet i egenskap av ett upphandlingsärende hör till Marknadsdomstolens behörighet.

Överklagande

Marknadsdomstolens temporära beslut eller beslut om

  • upphävande av ett upphandlingsbeslut
  • förbud mot ett felaktigt förfarande
  • rättelse av ett felaktigt förfarande
  • bestämning av en gottgörelseavgift
  • bestämning av en ogiltighetspåföljd eller
  • förkortning av en kontraktsperiod

får överklagas genom besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen endast om Högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På sökande av ändring tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

I sådana ärenden baserar sig grunderna för besvärstillstånd på 111 § 2 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Tillstånd ska beviljas, om

  1. det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen,
  2. det finns särskilda skäl för Högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller om
  3. det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Ändring i Marknadsdomstolens beslut om bestämning av en påföljdsavgift får sökas normalt utan en föregående besvärstillståndsprocess genom besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som förskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.  

Om inte Högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat, ska Marknadsdomstolens beslut iakttas även om det överklagas. Marknadsdomstolens beslut om bestämning av en gottgörelseavgift, ogiltighetspåföljd eller påföljdsavgift eller förkortning av en kontraktsperiod får dock verkställas endast med stöd av ett lagakraftvunnet beslut.

Skadestånd

Den som genom ett förfarande som strider mot upphandlingslagen, Europeiska unionens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (GPA-avtalet) orsakar en anbudssökande, anbudsgivare eller leverantör skada är skyldig att ersätta skadan.

När ett skadeståndsyrkande gäller kostnader som orsakats av anbudsförfarandet, är det för utdömande av skadestånd tillräckligt att anbudssökanden, anbudsgivaren eller leverantören leder i bevis det ovan avsedda felaktiga förfarandet och att parten i fråga skulle ha haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet, om förfarandet hade varit felfritt.

Behörig domstol i skadeståndsärenden är den tingsrätt som avses i 10 kap. i rättegångsbalken.

 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Rättspraxis (Finlex) (på finska)

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.