EU-upphandlingsförfaranden

Selektivt förfarande

Vid selektivt förfarande publicerar den upphandlande enheten en annons om upphandlingen, som alla intresserade leverantörer får ansöka om att få delta i. Enbart de kandidater som den upphandlande enheten utser får lämna anbud.

Ett förfrågningsunderlag som hänför sig till ett selektivt förfarande ska i elektronisk form och öppet göras tillgängligt för alla redan den dag då upphandlingsannonsen publiceras.

Antalet anbudssökande

Vid selektivt förfarande kan den upphandlande enheten i förväg begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att lämna anbud. Det lägsta och vid behov det högsta antalet anbudssökande som bjuds in som anbudsgivare ska uppges i upphandlingsannonsen.

De anbudssökande som godkänns som anbudsgivare ska väljas utifrån de minimikrav på lämplighet som anges i upphandlingsannonsen samt utifrån bedömningsgrunderna. Den upphandlande enheten kan jämföra de anbudssökande till exempel utifrån deras referenser eller ekonomiska situation eller kompetensen hos deras personal.

Antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förfarandet ska med hänsyn till upphandlingens omfattning och art vara tillräckligt stort för att säkerställa verklig konkurrens. Vid ett selektivt förfarande ska minst fem (5) anbudssökande bjudas in att delta, om inte antalet lämpliga sökande är lägre. Om antalet lämpliga sökande är lägre än fem, kan den upphandlande enheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in alla anbudssökande som uppfyller lämplighetskraven att lämna anbud.

Den upphandlande enheten får till förfarandet inte bjuda in anbudssökande som inte har lämnat en anbudsansökan eller som inte uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer.

  •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.