EU-upphandling

På dessa webbsidor har sammanställts anvisningar för varu- och tjänsteupphandlingar samt byggentreprenader som överstiger EU-tröskelvärdet. Anvisningarna omfattar de olika faserna i upphandlingsprocessen från planering och beredning till jämförelse av anbud.

Läs mer

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.