Sökande av ändring

Påföljder som bestäms av marknadsdomstolen

Om det har förekommit ett oriktigt förfarande i upphandlingen kan marknadsdomstolen

 1. helt eller delvis upphäva ett beslut av en upphandlande enhet,
 2. förbjuda den upphandlande enheten att tillämpa en oriktig punkt i ett dokument som gäller upphandlingen eller att annars iaktta ett oriktigt förfarande,
 3. ålägga den upphandlande enheten att korrigera sitt oriktiga förfarande,
 4. ålägga den upphandlande enheten att betala gottgörelse till en part som skulle ha haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet, om förfarandet hade varit felfritt,
 5. bestämma en ogiltighetspåföljd för den upphandlande enheten,
 6. bestämma att den upphandlande enheten ska betala staten en påföljdsavgift,
 7. förkorta kontraktsperioden för upphandlingskontraktet eller koncessionen så att den löper ut efter en tid som marknadsdomstolen bestämmer.

Ett oriktigt upphandlingsförfarande bör i första hand åtgärdas genom de primära påföljder (realmedel) som räknas upp i 1–3 punkten.

Ogiltighetspåföljd, påföljdsavgift och förkortning av kontraktsperioden kan bestämmas endast vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster eller andra särskilda tjänster och koncessioner vilka överskrider de nationella tröskelvärdena samt övrig upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet.

Påföljder kan dömas ut  endast om det lagstridiga förfarandet har påverkat upphandlingsförfarandets resultat eller har påverkat en parts ställning vid upphandlingsförfarandet på ett diskriminerande sätt.

Gottgörelse

Gottgörelse betalas till den som överklagat. Gottgörelse kan i regel påföras när det är omöjligt att tillämpa marknadsdomstolens primära påföljder, dvs. realmedel, eftersom upphandlingskontraktet redan har slutits. Gottgörelse kan också påföras i stället för realmedel, om dessa kan orsaka större skada för den upphandlande enheten, för övriga aktörers rättigheter eller för det allmänna intresset än de fördelar som åtgärden medför eller om besvären har anförts först efter det att upphandlingskontraktet slutits.

När gottgörelse påförs ska hänsyn tas till arten av det fel eller den försummelse som den upphandlande enheten gjort sig skyldig till, värdet av den upphandling eller koncession som är föremål för besvär och de kostnader och den skada som ändringssökanden orsakats. Marknadsdomstolen kan dock avstå från att påföra gottgörelse, om den upphandlande enheten har avhållit sig från att verkställa upphandlingsbeslutet under den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen. Gottgörelsebeloppet får inte utan särskilda skäl överstiga 10 procent av upphandlingskontraktets värde.

Ogiltighetspåföljd

Marknadsdomstolen kan bestämma att ett upphandlingskontrakt är ogiltigt eller att en koncession är ogiltig, om

 1. den upphandlande enheten har gjort en direktupphandling utan en i upphandlingslagen föreskriven grund, men inte har sänt en annons om direktupphandling för publicering eller iakttagit väntetiden på 14 dagar innan upphandlingskontraktet slöts,
 2. den upphandlande enheten har slutit ett upphandlingskontrakt eller en koncession, fastän väntetid måste iakttas vid upphandlingen,
 3. den upphandlande enheten har slutit ett upphandlingskontrakt eller en koncession trots ett ändringssökande som skjuter upp upphandlingskontraktet och fastän besvär över upphandlingen har anförts hos marknadsdomstolen.

I de situationer som avses i 2 och 3 punkten förutsätts dessutom att den upphandlande enheten har gjort sig skyldig till ett annat fel som strider mot upphandlingslagen och som har påverkat ändringssökandens möjligheter att erhålla upphandlingskontraktet. Syftet med en ogiltighetspåföljd är att konkurrensutsätta upphandlingen på nytt.

Marknadsdomstolen beslutar vilka av kontraktets förpliktelser ogiltighetspåföljden gäller. En ogiltighetspåföljd kan endast gälla kontraktsförpliktelser som parterna i upphandlingskontraktet ännu inte har uppfyllt.

Marknadsdomstolen kan avstå från att bestämma en ogiltighetspåföljd av tvingande hänsyn till det allmänna intresset. Ekonomiska fördelar som direkt hänför sig till kontraktet kan anses vara tvingande hänsyn endast om kontraktets ogiltighet skulle ha exceptionellt oskäliga följder.

Påföljdsavgift och förkortning av kontraktsperioden

Marknadsdomstolen kan bestämma att den upphandlande enheten betalar staten en påföljdsavgift, om

 1. marknadsdomstolen har bestämt en ogiltighetspåföljd,
 2. den upphandlande enheten har slutit ett kontrakt, fastän väntetid måste iakttas vid upphandlingskontrakt,
 3. den upphandlande enheten har slutit ett upphandlingskontrakt trots ett ändringssökande som skjuter upp upphandlingskontraktet och fastän besvär i ärendet har anförts hos marknadsdomstolen, eller
 4. marknadsdomstolen av tvingande hänsyn till det allmänna intresset har avstått från att bestämma en ogiltighetspåföljd för upphandlingskontraktet.

I de fall som avses ovan i 4 punkten kan marknadsdomstolen utöver eller i stället för att bestämma en påföljdsavgift förkorta kontraktsperioden för upphandlingskontraktet så att den löper ut efter en tid som bestäms av domstolen.

När en påföljd bestäms av marknadsdomstolen ska domstolen ta hänsyn till arten av det fel eller den försummelse som den upphandlande enheten gjort sig skyldig till och värdet av den upphandling som är föremål för besvär. Påföljdsavgiftens belopp får inte överstiga 10 procent av upphandlingskontraktets värde.

Mer på webben

Rättspraxis

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.