Onormalt låga anbud

Den upphandlande enheten ska begära att anbudsgivaren förklarar priserna eller kostnaderna i anbudet, om anbudet förefaller vara onormalt lågt. Den upphandlande enheten är således skyldig att begära att anbudsgivarna förklarar onormalt låga anbud även om enheten inte avser att förkasta anbudet.

Förklaring

Begäran och förklaringen kan i synnerhet gälla tillverkningssättet, ekonomiska och tekniska lösningar avseende tillhandahållandet av tjänster eller byggmetoderna, ovanligt gynnsamma villkor för upphandlingen, originaliteten i byggentreprenaderna, varorna  eller tjänsterna, fullgörande av miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter,  underentreprenader eller statligt stöd som anbudsgivaren åtnjuter. 

Till skillnad från det som gäller för uteslutningsgrunder och lämplighetskrav där utredningar inte begärs förrän av den anbudsgivare som tilldelats kontraktet, ska bakgrunden till anbud med onormalt låga priser utredas för alla anbudsgivare som lämnar in anbud där priserna är onormalt låga.

Förkastande av anbud

Den upphandlande enheten kan förkasta ett anbud vars priser eller kostnader  med hänsyn till upphandlingens art och omfattning är onormalt låga, om anbudsgivarens förklaring och andra inlämnade bevis inte på ett tillfredsställande sätt förklarar de låga priser eller kostnader som föreslagits.

Den upphandlande enheten har i regel rätt att förkasta ett onormalt lågt anbud, om den bedömer att ett godkännande av anbudet innebär en risk för att leveransen försummas eller är bristfällig.

Det kan bedömas att en anbudsgivare saknar förutsättningar att fullgöra upphandlingen också till exempel i en sådan situation där den upphandlande enheten bedömer att prissättningen i anbudet har baserat sig på en felaktig uppfattning om innehållet i anbudsförfrågan. Ett anbud ska kunna förkastas även i en situation där den upphandlande enheten har grundad anledning att tro att det låga anbudspriset beror på att anbudsgivaren tänker höja anbudspriset senare.

Till skillnad från det som ovan nämns om prövningsrätt är den upphandlande enheten skyldig att förkasta ett anbud i en situation där anbudets onormalt låga priser eller kostnader beror på att de miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheterna har försummats. 

Olagligt statligt stöd

Den upphandlande enheten kan förkasta ett anbud vars pris eller kostnader är onormalt låga på grund av att anbudsgivaren får ett olagligt statligt stöd endast om anbudsgivaren inte inom en rimlig tidsfrist som sätts ut av den upphandlande enheten kan bevisa att det statliga stödet har beviljats på lagliga grunder. Den upphandlande enheten ska underrätta Arbets- och näringsministeriet om att anbudet har förkastats av denna orsak. Arbets- och näringsministeriet ska i sin tur underrätta Europeiska kommissionen om förkastandet.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.