Sökande av ändring

Temporär organisering av upphandling

Om besvär över en upphandling har anförts hos marknadsdomstolen kan den  upphandlande enheten organisera upphandlingen temporärt, om inte upphandlingen på grund av sin art kan skjutas upp för den tid som ärendet behandlas i  marknadsdomstolen. Alternativt kan den upphandlande enheten överväga att ordna upphandlingen i form av direktupphandling, om de striktare förutsättningarna för direktupphandling som anges i lagen uppfylls.

Omedelbart behov av upphandling

En temporär organisering av upphandlingen förutsätter en bedömning av om det finns ett omedelbart behov av upphandlingen eller om upphandlingen kan skjutas upp för den tid ändringssökandet behandlas. Ett behov av att organisera upphandlingen omedelbart föreligger i regel till exempel i en situation där den upphandlande enheten har en lagstadgad skyldighet att ordna en tjänst eller det vid upphandlingen är fråga om en sådan varu- eller tjänstenyttighet som den upphandlande enheten behöver för att sköta sina uppgifter. Värdet av upphandlingen har i regel inte någon betydelse för bedömningen.

Val av avtalspartner

Upphandlingslagen begränsar inte den grupp med vilken en temporär organisering kan genomföras. Den upphandlande enheten kan i varje enskilt fall med beaktande av upphandlingens art välja leverantör på det mest ändamålsenliga sättet.

Begränsningar

En temporära organisering av upphandlingen får inte hindra användningen av de primära rättsskyddsmedel som marknadsdomstolen har till sitt förfogande. Organiseringen får alltså inte hindra att marknadsdomstolen på ändringssökandens yrkande kan besluta att

  1. helt eller delvis upphäva ett beslut av en upphandlande enhet,
  2. förbjuda den upphandlande enheten att tillämpa en oriktig punkt i ett dokument som gäller upphandlingen eller att annars iaktta ett oriktigt förfarande, eller
  3. ålägga den upphandlande enheten att korrigera sitt oriktiga förfarande.

I praktiken innebär bestämmelsen att den upphandlande enheten begränsar den temporära organiseringen så att den upphör i och med domstolens avgörande eller senast då ett fel i ett tidigare upphandlingsförfarande har rättats till följd av ett avgörande om ändringssökandet. Det rekommenderas att kontraktet enligt de kontraktsvillkor som gäller temporär organisering ska kunna avslutas genast efter att marknadsdomstolens gett sitt avgörande.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.