Annonsering

Allmän öppenhetsannons

Den upphandlande enheten får sända en allmän öppenhetsannons för publicering om att en enhet som den utövar bestämmande inflytande över har för avsikt att bedriva affärsverksamhet med andra upphandlande enheter än sådana som utövar bestämmande inflytande över den.

En allmän öppenhetsannons kan också avfattas om att den upphandlande enheten har för avsikt att erbjuda tjänster som omfattas av samarbete mellan upphandlande enheter som avses i 16 § i upphandlingslagen till andra upphandlande enheter än sådana som deltar i samarbetet.

Minimikraven på innehållet i annonsen

Av annonsen ska framgå åtminstone

  1. den upphandlande enhetens eller de upphandlande enheternas och den anknutna enhetens uppgifter för specificering,
  2. en beskrivning av den anknutna enhetens affärsverksamhet eller arten av de tjänster som berörs av samarbetet,
  3. en uppskattning av andelen affärsverksamhet som riktas till andra upphandlande enheter än sådana som utövar bestämmande inflytande,
  4. uppgifter om minimitidsfristen för svar om den verksamhet som motsvarar marknadsvillkoren samt
  5. svarsadress.

Beskrivningen av affärsverksamheten hos den enhet som den upphandlande enheten utövar bestämmande inflytande över eller av arten av de tjänster som berörs av samarbetet ska i enlighet med öppenhetsprincipen innefatta en beskrivning både av arten av den verksamhet och de tjänster som enheten riktar till andra upphandlande enheter än sådana som utövar bestämmande inflytande över den och av övriga tjänster som riktas till upphandlande enheter och som omfattas av samarbetet.

Verkan

Genom en allmän öppenhetsannons kan den upphandlande enheten påverka den procentuella begränsning som föreskrivs  i 15 § 1 mom. och 16 § 1 mom. i upphandlingslagen för affärsverksamhet som enheten bedriver med andra enheter än sådana som utövar bestämmande inflytande över den.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.