Hoppa till huvudinnehåll
Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Europeiskt enhetligt upphandlingsdokument (ESPD)

Med  europeiskt enhetligt upphandlingsdokument avses ett dokument i standardformat för vilket också används förkortningen ESPD (European Single Procurement Document) eller YEHA.

Dokumentet gäller som bevis på uppfyllelse av lämplighetskraven inom hela Europeiska unionen och i EES-länderna. Formuläret baserar sig på kommissionens förordning från januari 2016, som är direkt tillämplig. Förordningen trädde i kraft 18.4.2016.

Upphandlande enheter ska kräva att det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet används under upphandlingsförfarandet som preliminärt bevis på att ingen av uteslutningsgrunderna gäller anbudssökanden eller anbudsgivaren samt på att anbudssökanden eller anbudsgivaren uppfyller de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer. Det är alltså fråga om ett dokument i standardformat som den upphandlande enheten delvis fyller i på förhand och där anbudsgivaren garanterar att allt är i ordning när det gäller uteslutningsgrunderna och att de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer uppfylls.

Syftet med formuläret

Syftet med formuläret är att göra det lättare för företag att lämna anbud över statsgränserna, eftersom anbudsgivaren då inte i samband med anbud behöver ge dokumentbevis eller fylla i olika formulär för vilka praxis varierar i de olika medlemsländerna. Formuläret finns tillgängligt på alla EU-språk.

Anbudssökande och anbudsgivare kan använda samma europeiska enhetliga upphandlingsdokument vid flera upphandlingsförfaranden för att visa att kraven uppfylls, förutsatt att  anbudssökanden eller anbudsgivaren bekräftar att informationen i dokumentet fortfarande gäller och motsvarar de krav som den upphandlande enheten ställer.

Formulärets form

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ska upprättas utifrån ett standardformulär som fastställs genom Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 om fastställande av standardformuläret för det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet.  Efter övergångsperioden bör dokumentet utarbetas i elektronisk form. Skyldigheten att använda elektroniska medel träder i kraft den 18 april 2018.

Anvisningar för kommissionens ESPD-tjänst

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har utarbetat praktiska anvisningar om hur man ska använda kommissionens tjänst för att fylla i och återanvända ESPD-dokumentet. Anvisningar på finska finns som bilaga till den finska versionen av denna sida.

I kommissionens tjänst kan en upphandlande enhet inom den offentliga sektorn utarbeta ESPD-dokumentet elektroniskt. Anbudsgivaren ska fylla i sina uppgifter i tjänsten i detta dokumentunderlag.

Anvisningarna har två delar: anvisningar för den upphandlande enheten och anvisningar för anbudsgivaren eller deltagaren. Det är tillrådligt att personalen hos den upphandlande enheten tar del av båda anvisningsdelarna.

tags