Beskrivning av föremålet för upphandlingen

Anbudsförfrågan

Den upphandlande enheten har omfattande befogenheter att besluta vad som upphandlas och på vilka villkor samt vilka egenskaper hos föremålet för upphandlingen som prioriteras. Detta bör framgå ur upphandlingsdokumenten – anbudsförfrågan, inbjudan att förhandla (används vid förfaranden som innefattar förhandlingar) eller andra dokument som den upphandlande enheten hänvisar till för att beskriva eller fastställa de olika delarna av upphandlingen eller förfarandet.

Anbudsansökan, inbjudan att förhandla och bilagorna till dessa ska utarbetas så att upphandlingens innehåll, art, omfattning, centrala villkor och innehållet samt de olika faserna i upphandlingsförfarandet framgår tydligt. På basis av förfrågningsunderlaget ska företagen kunna bedöma sitt intresse, sin lämplighet och sina möjligheter som anbudssökande eller anbudsgivare.

Anbudsförfrågan, inbjudan att förhandla och bilagorna till dem ska utarbetas så tydligt att det utifrån dem är möjligt att lämna anbud som är jämförbara. De situationer där anbuden på grund av brister i innehållet inte är jämförbara har inom rättspraxis betraktats som ett av de väsentligaste enskilda problemen i anslutning till upphandlingsförfaranden. Inkommensurabla anbud kan i praktiken föranleda behov av att precisera anbudsförfrågan och anbuden medan upphandlingsförfarandet pågår på ett sätt som äventyrar likvärdig behandling av anbudsgivarna.

Anbudsförfrågan kompletterar upphandlingsannonsen. På grund av det begränsade utrymmet och andra restriktioner är det i praktiken inte möjligt att beskriva de omständigheter som hänför sig till upphandlingen speciellt noggrant i upphandlingsannonsen, och därför utarbetas en särskild anbudsförfrågan. Om anbudsförfrågan och upphandlingsannonsen avviker från varandra i fråga om innehåll gäller upphandlingsannonsen.

Minimikraven på innehållet i anbudsförfrågan

Anbudsförfrågan, upphandlingsannonsen, inbjudan till anbudssökande eller bilagorna till dem ska innehålla

 1. beskrivningen av föremålet för upphandlingen eller en projektbeskrivning samt andra krav som är kopplade till upphandlingsföremålets art,
 2. en hänvisning till den publicerade upphandlingsannonsen,
 3. tidsfristen för lämnande av anbud,
 4. adressen till vilken anbuden ska sändas,
 5. det eller de språk som anbuden ska avfattas på,
 6. andra krav som gäller presentation av anbudsdokument och deras form,
 7. vid konkurrenspräglad dialog, den dag dialogen inleds och det eller de språk som används vid dialogen,
 8. krav som gäller anbudssökandenas eller anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella ställning, tekniska lämplighet och yrkesmässiga kvalifikationer och övriga krav samt begäran att komplettera ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument och en förteckning över den dokumentation som anbudssökanden eller anbudsgivaren samt den anbudsgivare som vunnit anbudsförfarandet ska tillhandahålla för bedömning av lämpligheten,
 9. kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga och deras relativa viktning, ett skäligt variationsintervall eller i undantagsfall jämförelsegrundernas prioritetsordning,
 10. anbudens giltighetstid,
 11. de viktigaste kontraktsvillkoren,
 12. andra upplysningar som är av väsentlig betydelse med tanke på upphandlingsförfarandet och utarbetandet av anbud.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.