Hoppa till huvudinnehåll
EU-upphandlingsförfaranden

Konkurrenspräglad dialog

Vid konkurrenspräglad dialog publicerar den upphandlande enheten en annons om upphandlingen, som alla intresserade leverantörer får ansöka om att få delta i. Därefter för den upphandlande enheten en dialog med de godkända anbudssökandena för att kartlägga och bestämma hur dess behov bäst ska kunna tillgodoses.

Användningen av konkurrenspräglad dialog förutsätter alltid att det finns en grund enligt upphandlingslagen. Den upphandlande enheten är skyldig att visa att förutsättningarna föreligger.

Som grund för bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet användas.

Förutsättningar

Den upphandlande enheten kan välja konkurrenspräglad dialog under någon av följande förutsättningar:

 1. Den upphandlande enhetens behov kan inte tillgodoses utan att anpassa existerande lösningar

  I samband med byggentreprenadkontrakt kan det finnas behov av att använda konkurrenspräglad dialog, till exempel när byggentreprenaden inte avser standardbyggnader. Också när det gäller tjänster eller varor som kräver anpassning kan det ofta vara fördelaktigt att använda sig av konkurrenspräglad dialog. Krav på anpassning är nödvändiga särskilt när det gäller komplexa inköp, såsom inköp av långt förädlade varor, intellektuella tjänster, till exempel konsulttjänster, arkitekttjänster eller ingenjörstjänster, eller omfattande projekt som berör informations- och kommunikationsteknik. I dessa fall kan förhandlingar vara nödvändiga för att garantera att varan eller tjänsten motsvarar den upphandlande enhetens behov. Konkurrenspräglad dialog bör däremot inte användas när det är fråga om färdigproducerade tjänster eller varor som kan tillhandahållas av flera olika ekonomiska aktörer på marknaden, till exempel när det är fråga om enkel varuupphandling såsom inköp av kopieringspapper eller kontorsmaterial till ett kontor.
   

 2. Upphandling som inbegriper formgivning eller innovativa lösningar

  I samband med byggentreprenadkontrakt kan det finnas behov av att använda konkurrenspräglad dialog, till exempel när upphandlingen inbegriper formgivning eller innovativa lösningar. Också när det gäller tjänster eller varor som kräver formgivning kan det ofta vara fördelaktigt att använda sig av konkurrenspräglad dialog. Krav på formgivning är nödvändiga särskilt när det gäller komplexa inköp, såsom inköp av långt förädlade varor, intellektuella tjänster, till exempel konsulttjänster, arkitekttjänster eller ingenjörstjänster, eller omfattande projekt som berör informations- och kommunikationsteknik. I dessa fall kan förhandlingar vara nödvändiga för att garantera att varan eller tjänsten motsvarar den upphandlande enhetens behov. Konkurrenspräglad dialog bör däremot inte användas när det är fråga om färdigproducerade tjänster eller varor som kan tillhandahållas av flera olika ekonomiska aktörer på marknaden, till exempel när det är fråga om enkel varuupphandling såsom inköp av kopieringspapper eller kontorsmaterial till ett kontor.
   

 3. Upphandlingskontraktet kan inte ingås utan föregående förhandlingar på grund av särskilda omständigheter i anslutning till upphandlingens art eller komplexitet eller rättsliga och ekonomiska utformning eller på grund av riskerna i anslutning till dessa

  Konkurrenspräglad dialog kan användas till exempel vid krävande saneringsprojekt där det är särskilt svårt att på förhand bedöma det exakta innehållet i ett byggarbete och kostnadseffekterna. En sådan situation som beskrivs i bestämmelsen föreligger också till exempel i samband med komplicerade byggentreprenader och upphandlingar som genomförs enligt den s.k. livscykel- eller alliansmodellen, där det är svårt att på förhand bedöma upphandlingens exakta innehåll eller kostnadseffekter eller de villkor som uppställs av projektets finansiärer. Också upphandling av krävande sakkunnig- och kunskapstjänster kan vara av sådan natur att det inte är ändamålsenligt att använda öppet eller selektivt förfarande.
   

 4. En beskrivning av föremålet för upphandlingen kan inte utarbetas med tillräcklig precision genom hänvisning till en standard, en europeisk teknisk bedömning, en gemensam teknisk specifikation eller en teknisk referens

  Europeiska och finländska standarder har skapats för att göra det lättare att definiera en produkt, tjänst eller entreprenad som ska köpas. Om standarder saknas eller är otillräckliga för en tillräckligt noggrann beskrivning av de krav och definitioner som hänför sig till upphandlingen medför detta ett välgrundat behov av förhandlingar.

Antalet anbudssökande

Vid konkurrenspräglad dialog får den upphandlande enheten i förväg begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna. Det lägsta och vid behov det högsta antalet anbudssökande som inbjuds att delta i förhandlingarna ska uppges i upphandlingsannonsen. De anbudssökande som godkänns som anbudsgivare ska väljas utifrån de minimikrav på lämplighet som anges i upphandlingsannonsen samt utifrån jämförelsegrunderna. Den upphandlande enheten får till förfarandet inte bjuda in anbudssökande som inte har lämnat en anbudsansökan eller som inte uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer.

Antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna ska med hänsyn till upphandlingens omfattning och art vara tillräckligt stort för att säkerställa verklig konkurrens. I konkurrenspräglad dialog ska minst tre (3) anbudssökande bjudas in att delta, om inte antalet lämpliga sökande är lägre. Om antalet lämpliga anbudssökande är lägre än tre, kan den upphandlande enheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in alla anbudssökande som uppfyller lämplighetskraven att inleda förhandlingar.

Den konkurrenspräglade dialogens gång

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen ange sina behov och krav beträffande upphandlingen. Den upphandlande enheten kan dessutom utarbeta en beskrivning som preciserar målen och innehållet i upphandlingen. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller projektbeskrivningen ange en preliminär tidsplan och ange de grunder utifrån vilka förhållandet mellan pris och kvalitet jämförs.

Dialogens syfte att hitta lösningsalternativ

Den upphandlande enheten inleder en dialog med de utvalda anbudssökandena där dialogens syfte är att kartlägga och bestämma hur den upphandlande enhetens behov bäst ska kunna tillgodoses. Den upphandlande enheten får föra en dialog om alla aspekter av upphandlingen med de utvalda anbudssökandena. Den upphandlande enheten får betala penningarvoden eller andra arvoden eller pris till deltagarna i den konkurrenspräglade dialogen.

Förhandlingar i successiva steg

Dialogen får äga rum i successiva steg så att antalet lösningar som är föremål för dialogen begränsas under dialogens gång genom tillämpning av de grunder för jämförelse av förhållandet mellan pris och kvalitet som anges i upphandlingsannonsen eller i projektbeskrivningen. En förutsättning är att det i upphandlingsannonsen eller beskrivningen anges att dialogen äger rum i successiva steg.

Principen om anbudsgivarnas likställighet

Den upphandlande enheten ska under dialogen behandla samtliga anbudsgivare lika. Den upphandlande enheten får inte lämna ut information på ett sätt som äventyrar likabehandlingen av dem som deltar i anbudsförfarandet. Den upphandlande enheten får inte utan samtycke av en anbudssökande eller anbudsgivare som deltar i dialogen för de övriga anbudsgivarna röja konfidentiell information som denne har lämnat. I samtycket ska det specifikt anges vilken information det gäller.

Förhandlingarna avslutas

Den upphandlande enheten ska fortsätta dialogen tills den har valt den eller de lösningsmodeller som kan tillgodose dess behov. Anbudsgivarna ska informeras om att dialogen har avslutats. Den upphandlande enheten ska uppmana anbudsgivarna att lämna sina slutliga anbud utifrån den eller de lösningar som lagts fram och specificerats under dialogen. Anbuden ska följa kraven i den slutliga anbudsförfrågan och innehålla alla de delar som begärts och som behövs för genomförande av upphandlingen. Anbud får på begäran av den upphandlande enheten preciseras och förtydligas, förutsatt att detta inte leder till ändringar av väsentliga delar av anbudet eller upphandlingen eller medför risk för att anbudsgivare diskrimineras eller konkurrensen snedvrids.

Den upphandlande enheten ska bedöma anbud utifrån de jämförelsegrunder som anges i upphandlingsannonsen eller projektbeskrivningen. På den upphandlande enhetens begäran är det efter jämförelsen av anbud möjligt att föra förhandlingar med den bästa anbudsgivaren i syfte att slutgiltigt bestämma de finansiella åtaganden eller andra villkor som anges i anbudet, förutsatt att detta inte leder till ändring av väsentliga delar av anbudet eller upphandlingen eller medför risk för att leverantörer diskrimineras eller konkurrensen snedvrids.

tags