Annonsering

Annonsering om direktupphandling

Upphandlande enheter kan frivilligt publicera en annons om planerad direktupphandling innan kontraktet har ingåtts. Eventuella besvär över planerad direktupphandling ska göras inom 14 dagar från att annonsen publicerades. Om besvär inte anförs inom 14 dagar, vinner direktupphandlingen laga kraft, och upphandlingskontraktets bindande verkan kan inte längre påverkas genom sökande av ändring.

Konsekvenser

Annonsförfarandet är bundet till bestämmelserna om ett upphandlingskontrakts ogiltighet. Regleringen av öppenhet i fråga om direktupphandling och regleringen av ogiltighet i fråga om kontrakt är alternativa på så sätt att publicering av en annons om direktupphandling och iakttagandet av tidsfristen efter att annonsen publicerats hindrar besvärsmyndigheterna från att förklara upphandlingskontraktet ogiltigt.

Om annonsförfarande inte används, kan marknadsdomstolen tillämpa bland annat bestämmelserna om ett upphandlingskontrakts ogiltighet på ogrundad direktupphandling som överstiger EU:s tröskelvärde. Genom att iaktta annonsförfarandet och tidsfristen på 14 dagar kan den upphandlande enheten således säkerställa att upphandlingskontraktets bindande verkan inte kan påverkas i efterhand.

En annons om direktupphandling hindrar också tillsynsmyndighetens framställning till marknadsdomstolen enligt 141 § i upphandlingslagen. En uppenbart bristfällig eller felaktig annons om direktupphandling utgör inget hinder för en framställning.

Om inte annonsförfarandet används kan besvär anföras om direktupphandlingen hos marknadsdomstolen inom sex månader efter att upphandlingskontraktet har ingåtts eller inom 30 dagar efter att en annons i efterhand om direktupphandlingen har publicerats.

Innehåll

En annons om direktupphandling ska utöver den upphandlande enhetens namn och kontaktinformation åtminstone innehålla en beskrivning av föremålet för upphandlingen, uppgifter om direktupphandlingskriteriet och om den anbudsgivare till vars förmån upphandlingsbeslutet har fattats. Av motiveringen i ett meddelande om direktupphandling ska det klart och otvetydigt framgå vad som ligger till grund för den upphandlande enhetens bedömning att kontraktet kan tilldelas utan föregående upphandlingsannons.

Annonsering

Annonsen om direktupphandling görs på adressen www.hankintailmoitukset.fi(HILMA) på standardformuläret för ändamålet, varefter den styrs automatiskt till TED-tjänsten, dvs. internetversionen av bilagan till Europeiska unionens officiella tidning. Det bör noteras att tidsfristerna räknas från att annonsen har publicerats i TED-tjänsten. TED-tjänsten sänder en automatisk kvittering per e-post när annonsen har publicerats.

Den annonstyp som används vid EU-direktupphandling är ett ”Meddelande om frivillig förhandsinsyn (ex ante) (TED eF25)”. Anvisningar för meddelandet finns i HILMA.

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.