Skyldighet att publicera annonser i efterhand om direktupphandling inom EU

Kommissionen har i sin rapport om direktiv om rättsligt skydd för upphandling fäst uppmärksamheten på brister i efterlevnaden av direktiven. När det gäller Finland ska särskild vikt fästas vid att det inte ska publiceras några annonser i efterhand om upphandling vars värde överstiger EU:s tröskelvärde.

Därför har Arbets- och näringsministeriet gjort alla HILMA-användare uppmärksamma på efterhandsannonsering vid direktupphandling. Enligt upphandlingslagen ska den upphandlande enheten vid upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde publicera en annons i efterhand även när det är fråga om upphandling genom direktupphandlingsförfarande och när den upphandlande enheten har publicerat en direktupphandlingsannons (blankett nr 15).

Annonser i efterhand om direktupphandling inom EU baserar sig på 58 § 1 mom. 6 punkten i den reviderade upphandlingslagen. Eftersom direktupphandling sett till formen är ett förfarande bland andra är också direktupphandling inom EU de facto upphandling vars värde överstiger EU:s tröskelvärde.

Annonsen i efterhand bör sändas efter att upphandlingskontraktet om direktupphandling har ingåtts, oberoende av om det har publicerats en direktupphandlingsannons om EU-direktupphandlingen.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.