Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Online-verktyg för tillhandahållande av intyg och certifikat (e-Certis)

Med hjälp av online-verktyget för tillhandahållande av intyg och certifikat, e-Certis, får de upphandlande enheterna information om intyg och handlingar som ofta krävs i upphandlingsförfaranden i EU-medlemsstaterna, i ett kandidatland (Turkiet) och tre EES-länder (Island, Liechtenstein och Norge). Online-verktyget omfattar de vanligaste intygen och handlingarna som upphandlande enheter kräver.

De handlingar som krävs vid ett upphandlingsförfarande är i allmänhet intyg som beviljas av nationella myndigheter och vars form och språk varierar i de olika länderna. Med hjälp av e-Certis kan de upphandlande enheterna ta reda på hur likvärdiga motsvarigheter på de krävda upphandlingarna ser ut i olika länder. Avsikten för e-Certis är således att ge upphandlande enheter en gränsöverskridande möjlighet att kontrollera riktigheten hos en utländsk leverantörs utredning genom att jämföra den med uppgifterna i tjänsten e-Certis. Online-verktyget är ändå inte juridiskt bindande.

Upphandlande enheter är skyldiga att i första hand begära intyg som finns i online-verktyget e-Certis för att handlingarna ska kunna verifieras så effektivt och enkelt som möjligt vid gränsöverskridande anbudsförfaranden.

e-Certis omfattar dock inte alla de intyg och handlingar som krävs vid upphandlingsverksamhet. Online-verktyget innehåller till exempel inte läroanstalternas intyg över utbildning eller kvalifikationer från hela EES-området. Upphandlande enheter kan alltså också kräva handlingar och intyg som inte finns i e-Certis.

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.