Rättsmedel

Upphandlingsrättelse

Genom upphandlingsrättelse kan ett fel i upphandlingsförfarandet korrigeras så snabbt som möjligt. En förutsättning för att yrka på upphandlingsrättelse är att den upphandlande enhetens beslut eller avgörande grundar sig på ett fel i tillämpningen av lagen. Förutom vid fel i tillämpningen av lagen får upphandlingsrättelse användas också när det efter det att upphandlingsbeslutet har fattats har kommit fram någon sådan ny information i ärendet som kan påverka beslutet, avgörandet eller förutsättningarna för ingående av upphandlingskontrakt.

På basis av upphandlingslagen kan det fel som är föremål för rättelseyrkandet gälla poängsättningen vid jämförelsen av anbuden eller tillämpningen av jämförelsegrunden. Genom upphandlingsrättelse är det också möjligt att ingripa i eventuella jävfel i upphandlingsförfarandet. Ett fel i upphandlingsförfarandet kan också vara av sådan natur att förfarandet måste avbrytas, om felet inte kan korrigeras genom rättelse. En sådan situation kan uppstå om redan anbudsförfrågan strider mot lagen.

Ett upphandlingsbeslut eller ett annat avgörande kan i princip korrigeras också i en situation där ett upphandlingskontrakt redan har slutits. Man bör dock beakta, att kontrakt som är bindande för parterna hindrar rent avtalsrättsligt den upphandlande enheten från att ensidigt ändra det avgörande som resulterade i att kontraktet ingicks. Om parterna dock i enlighet med avtalsvillkoren träder ut ur kontraktet och tidsfristen för upphandlingsrättelse fortfarande gäller, får den upphandlande enheten använda sig av upphandlingsrättelse.

Hur anhängiggörs en upphandlingsrättelse?

Den upphandlande enheten kan ta upp en upphandlingsrättelse till behandling på eget initiativ eller på yrkande av en part. Den upphandlande enheten ska omedelbart meddela dem som saken gäller att en upphandlingsrättelse har anhängiggjorts. Part kan till exempel vara den som tilldelats kontraktet och övriga deltagare i anbudsförfarandet samt, om besvär i ärendet samtidigt anförts hos marknadsdomstolen, också marknadsdomstolen.  För rättelse av ett beslut eller ett avgörande krävs dock inte parts samtycke.

En part ska framställa yrkande på upphandlingsrättelse inom 14 dagar efter att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut eller avgörande i upphandlingsförfarandet. Den upphandlande enheten kan själv åta sig att rätta upphandlingsbeslutet eller avgörandet inom 90 dagar efter det att det beslut eller avgörande som är föremål för upphandlingsrättelsen har fattats.

Behandling av upphandlingsrättelse

Behandlingen av upphandlingsrättelser jämställs med det förvaltningsförfarande som avses i förvaltningslagen. Även om en upphandlingsrättelse inte kräver samtycke av den part på vars rätt eller fördel det beslut som fattas i ärendet kommer att inverka ogynnsamt, ska utgångspunkten emellertid vara att en sådan part ska höras vid en upphandlingsrättelse innan ärendet avgörs på nytt.

I upphandlingslagen ingår inga särskilda bestämmelser om den upphandlande enhet som är behörig att behandla en upphandlingsrättelse. Det är därför möjligt att rättelsen handläggs av den enhet eller person som fattat det ursprungliga upphandlingsbeslutet. Alternativt kan behörigheten delegeras till en annan enhet i den upphandlande enhetens organisation. I lagen fastställs det ingen särskild frist för avgörande av upphandlingsrättelse, men utgångspunkten ska vara att avgörandet sker så snabbt som möjligt.   
 
Påföljder av upphandlingsrättelse

 1. Ingen förändring i det ursprungliga beslutet
  Den upphandlande enheten beslutar att den inte ändrar sitt upphandlingsbeslut eftersom det inte finns någon grund gör det. Den upphandlande enheten fattar ett beslut om att yrkandet på upphandlingsrättelse inte ger anledning att ändra upphandlingsbeslutet eller att yrkandet avslås. Beslutet med motiveringar delges parterna på behörigt sätt. Till beslutet fogas inte anvisningar om ändringssökande, eftersom något nytt upphandlingsbeslut inte uppstod och således inte heller någon ny tid för sökande av ändring (146 §).
   
 2. Nytt beslut och rättelse av fel
  Den upphandlande enheten beslutar att undanröja ett felaktigt beslut eller återkalla ett avgörande i upphandlingsförfarandet och fattar ett nytt eller delvis nytt upphandlingsbeslut, om beslutet eller avgörandet grundar sig på ett fel i tillämpningen av lagen eller om det har kommit fram någon sådan ny information i frågan som kan påverka beslutet, avgörandet eller förutsättningarna för ingåendet av upphandlingskontraktet. Den upphandlande enheten fattar ett nytt upphandlingsbeslut som delges med motiveringar och anvisningar för sökande av ändring på behörigt sätt och från vilket tiden för sökande av ändring börjar löpa på nytt.
   
 3. Nytt beslut om avbrytande av upphandlingsförfarandet
  Den upphandlande enheten beslutar att undanröja ett felaktigt beslut eller återkalla ett avgörande i upphandlingsförfarandet och avbryta upphandlingsförfarandet, om felet inte kan korrigeras genom ett nytt upphandlingsbeslut. Den upphandlande enheten fattar ett beslut om att avbryta upphandlingen som delges med motiveringar och anvisningar för sökande av upphandlingsrättelse och ändring på behörigt sätt och från vilket tiden för sökande av ändring börjar löpa på nytt.

Förhållandet mellan upphandlingsrättelse och besvär hos marknadsdomstolen

Överklagande hos marknadsdomstolen hindrar inte att en upphandlingsrättelse görs eller behandlas. En upphandlingsrättelse kan även gälla den upphandlande enhetens lagakraftvunna beslut, om ärendet inte har förts till marknadsdomstolen.

Upphandlingsrättelse och besvärsrätt hos marknadsdomstolen är två separata rättsmedel. Anhängiggörandet av en upphandlingsrättelse påverkar alltså inte den tidsfrist inom vilken besvär ska anföras hos marknadsdomstolen. Om det i ett ärende också har anförts besvär hos marknadsdomstolen, ska den upphandlande enheten underrätta marknadsdomstolen om anhängiggörandet av upphandlingsrättelsen och ge in till domstolen det beslut som fattats med anledning av rättelsen.

Om den upphandlande enheten rättar sitt upphandlingsbeslut eller något annat av sina avgöranden genom upphandlingsrättelse så att den som har överklagat hos marknadsdomstolen inte längre är i behov av rättsskydd och inte har behov av att få ett motiverat beslut, kan marknadsdomstolen avskriva ett sådant ärende från vidare behandling utan att fälla ett avgörande i huvudsaken. Detta är tillämpligt i situationer där rättelseåtgärden har vidtagits korrekt. I det fall att ärendet är anhängigt vid marknadsdomstolen i form av besvär och den upphandlande enhetens rättelseåtgärder är felaktiga och leder till att sökandens ställning försvagas, ska ärendets behandling fortgå vid marknadsdomstolen.

Mer på webben

Rättspraxis

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.