Hoppa till huvudinnehåll
Annonsering

Annons i efterhand

När kontrakt ingås om upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde eller en upphandling avbryts ska detta meddelas genom en annons i efterhand. Annonsen görs elektroniskt i HILMA.

Den upphandlande enheten ska sända en annons i efterhand för publicering

inom 30 dagar efter att ett upphandlingskontrakt har tilldelats, ett upphandlingskontrakt som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem har tilldelats eller ett beslut om ingående av ett ramavtal har meddelats.

Annonser om resultaten av en projekttävling ska sändas för publicering inom 30 dagar efter att projekttävlingen har avslutats.

Annonser i efterhand som gäller offentliga koncessioner ska sändas för publicering inom 48 dagar efter att kontraktet ingåtts.

Ramavtal och dynamiska inköpssystem

När det gäller ramavtal ska en annons i efterhand sändas om ramavtalet men inte om varje enskilt kontrakt som baserar sig på ramavtalet.

Inga särskilda efterhandsannonser behöver sändas om kontraktstilldelning på basis av ett dynamiskt inköpssystem efter tilldelningen av varje kontrakt. Den upphandlande enheten ska meddela upphandlingsförfarandenas resultat grupperade per kvartal. De samlade annonserna ska sändas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal.

Avbrytande av upphandling och publicerad förhandsannons

Den upphandlande enheten ska sända en efterhandsannons för publicering också om att upphandlingen avbrutits. Skyldigheten att publicera annonser i efterhand gäller även upphandling om vilken det har publicerats endast en förhandsannons och ingen upphandlingsannons.

Annonsens innehåll och publicering

I annonsen meddelas vilket företag som fick upphandlingskontraktet. Om upphandlingen avbröts ska grunderna för avbrytandet framgå av annonsen i efterhand. Annonsen får inte innehålla uppgifter vars offentliggörande strider mot det allmänna intresset, äventyrar affärssekretessen eller begränsar en sund konkurrens mellan anbudsgivarna.

Annonsen görs elektroniskt i HILMA. När upphandlingsannonsen har gjorts inom hela EU, påminner databasen TED (Tenders Electronic Daily) automatiskt om skyldigheten att göra en annons i efterhand med ett e-postmeddelande.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

tags