Annonsering

Annons i efterhand

Vid upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena ska en annons i efterhand publiceras när

  • ett kontrakt har ingåtts om upphandlingen
  • upphandlingen har avbrutits
  • endast en förhandsannons men ingen upphandlingsannons har publicerats om upphandlingen.

Annonsen görs elektroniskt i HILMA.

När ska man annonsera i efterhand?

Den upphandlande enheten ska sända en annons i efterhand för publicering inom 30 dagar efter att ett upphandlingskontrakt, ett upphandlingskontrakt som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem eller ett ramavtal ingåtts.

I fråga om upphandlingskontrakt som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem kan den upphandlande enheten dock alternativt sända annonser i efterhand för publicering grupperade per kvartal inom 30 dagar från utgången av varje kvartal.

Annonser om resultaten av en projekttävling ska sändas för publicering inom 30 dagar efter att projekttävlingen har avslutats.

Annonser i efterhand som gäller koncessioner ska sändas för publicering inom 48 dagar efter att kontraktet ingåtts.

Ramavtal 

En annons i efterhand ska sändas om ett ramavtal men inte om varje enskilt kontrakt som baserar sig på ramavtalet.

Annons i efterhand – innehåll och publicering

I en annons i efterhand meddelas vilket företag som fick upphandlingskontraktet samt upphandlingskontraktets totala värde utgående från antingen det kända eller det beräknade värdet. I värdet räknas eventuella optionsperioder med.

Om upphandlingen avbryts ska grunderna för avbrytandet framgå av annonsen i efterhand. Annonsen får inte innehålla uppgifter vars offentliggörande strider mot det allmänna intresset, äventyrar affärssekretessen eller begränsar en sund konkurrens mellan anbudsgivarna.

När upphandlingsannonsen har gjorts inom hela EU, påminner databasen TED (Tenders Electronic Daily) automatiskt med ett e-postmeddelande om skyldigheten att göra en annons i efterhand. Annonsen i efterhand går inte igenom om den inte anger i vilket nummer av Europeiska unionens officiella tidning den egentliga upphandlingsannonsen publicerades (EUT-nummer).

Sökande av ändring senarelägger skyldigheten att annonserna i efterhand

Sökande av ändring hos marknadsdomstolen senarelägger skyldigheten att annonsera i efterhand tills dess att domstolsbehandlingen har avslutats.  När beslutet har vunnit laga kraft och det är dags att sluta upphandlingskontraktet, bör också en annons i efterhand göras.

Varför måste man göra en annons i efterhand?

Annonser i efterhand har både ett tillsynsmässigt och ett statistiskt syfte. Genom dem får till exempel små och medelstora företag information om vem som genomför större byggentreprenader och som de kan kontakta för eventuella underentreprenader.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.