Självutvärdering av upphandlingskompetensen

Upphandlande enheter kan som stöd för utvecklandet av upphandlingsverksamheten ta i bruk ett verktyg för självutvärdering av upphandlingskompetensen. Självutvärderingsverktyget är avsett för alla dem som arbetar med offentlig upphandling vid en upphandlande enhet, såsom upphandlingsexperter, planerare, bransch- eller substansexperter samt personer som fattar beslut om upphandlingar. Syftet med verktyget är att identifiera nivån på svarslämnarens och organisationens upphandlingskompetens.

Verktyget baserar sig på Europeiska kommissionens gemensamma europeiska kompetensram ProcurCompEU för EU-länderna. Det nationella verktyget har utvecklats inom åtgärdsprogrammet Hankinta-Suomi, ett samarbetsforum för offentlig upphandling. Statskontoret svarar för det tekniska genomförandet, underhållet och den fortsatta utvecklingen av verktyget.

Verktygets innehåll och fördelar

Självutvärderingen innehåller sammanlagt 30 frågor, bland annat om förmågan att förbereda och genomföra upphandlingar samt till exempel interaktions- och ledarskapsfärdigheter.

Genom att svara på självutvärderingen har de upphandlande enheterna möjlighet att kartlägga sina egna starka sidor och utvecklingsbehov. Verktyget tar fram information också på nationell nivå för att styra åtgärder på riksplanet.

Ibruktagandet av självutvärderingsverktyget

Frågorna i självutvärderingen av upphandlingskompetensen besvaras via en gemensam länk för alla svarslämnare. Organisationen ansvarar för att länken till frågorna skickas till de personer och enheter inom organisationen som den anser att verktyget är relevant för. Länken kan ges antingen direkt till dem som deltar i självutvärderingen eller delas till exempel på organisationens intranät. Offentliga webbplatser får inte användas för att dela länken. Självutvärderingsverktyget är avgiftsfritt.

Man får länken till självutvärderingsverktyget genom att be om den på adressen hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

 Mer på webben

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman