EU-upphandlingsförfaranden

Dynamiska inköpssystem DPS

Med dynamiskt inköpssystem avses ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande för köp av sådant som vanligen används och finns allmänt tillgängligt på marknaden. Upphandlingsförfarandet är under hela den tid det varar öppet för varje leverantör som uppfyller lämplighetskriterierna.

I ett dynamiskt inköpssystem kan alla intresserade leverantörer begära att få delta i systemet medan det varar. Den upphandlande enheten ska ta med samtliga anbudssökande som uppfyller de lämplighetskrav som ställts i upphandlingsdokumenten. Leverantörer som vill delta i inköpssystemet behöver således, liksom vid selektivt förfarande, bara lämna in en ansökan om deltagande till den upphandlande enheten. Innehållet i ansökan bedöms utifrån de lämplighetskrav som ställts. Till skillnad från vad som gäller vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande och innovationspartnerskap får antalet anbudssökande som tas med i ett dynamiskt inköpssystem inte begränsas i något skede.

Den upphandlande enheten kan välja att dela in det dynamiska inköpssystemet i kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader. Kategorierna ska fastställas objektivt enligt upphandlingens olika egenskaper. Dessa egenskaper kan innefatta den största tillåtna storleken på enskilda upphandlingar eller ett specifikt geografiskt område inom vilket enskilda upphandlingar ska genomföras.

Vid införandet och användningen av ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande enheten använda enbart elektroniska medel för kommunikation samt iaktta bestämmelserna om selektivt förfarande i alla faser av det dynamiska inköpssystemet fram till att upphandlingsbeslutet fattats. Den upphandlande enheten får inte ta ut några avgifter av leverantörerna för att de deltar i systemet.

Den upphandlande enhet som infört det dynamiska inköpssystemet kan tillfälligt stänga systemet när som helst medan inköpssystemet varar. Möjligheten att stänga det dynamiska inköpssystemet ska meddelas när systemet införs. När det dynamiska inköpssystemet är stängt kan enskilda upphandlingar inte göras inom systemet. 

Frågor och svar om DPS

Behövs det ett upphandlingsbeslut om förenklade konkurrensutsättningar inom DPS? 

Upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem kräver ett upphandlingsbeslut, oberoende av upphandlingens värde. Till beslutet ska fogas en anvisning om upphandlingsrättelse och besvär hos Marknadsdomstolen. Inom DPS publiceras annonser i efterhand efter varje upphandling eller som en sammanställning varje kvartal.

Ska upphandlingar inom DPS alltid konkurrensutsättas?

Varje enskild upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem ska konkurrensutsättas. Det finns ingen undre gräns för en enskild upphandling. Med andra ord kan man inom det dynamiska inköpssystemet i praktiken inte göra direkta beställningar hos en leverantör som godkänts för systemet.

Är DPS öppet för alla under den tid systemet varar?

Ja, DPS ska vara öppet för nya leverantörer under hela den tid systemet varar.

Finns det någon gräns för DPS varaktighet, i likhet med ramavtal?

Det finns ingen lagstadgad gräns för DPS varaktighet, men varaktigheten ska uppges i annonsen om DPS. 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.