Dynamiska inköpssystem

Med ett dynamiskt inköpssystem avses ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande för köp av sådant som vanligen används och finns allmänt tillgängligt på marknaden. Upphandlingsförfarandet är under hela varaktigheten öppet för varje leverantör som uppfyller lämplighetskraven.

I dynamiska inköpssystem kan alla intresserade leverantörer begära att få delta i systemet under dess varaktighet. Den upphandlande enheten ska ta med i inköpssystemet samtliga anbudssökande som uppfyller de lämplighetskrav som ställts i upphandlingsdokumenten. För att få delta i ett inköpssystem ska de intresserade leverantörerna således, i enlighet med vad som föreskrivs för selektivt förfarande, bara lämna in en ansökan om deltagande. Innehållet i ansökan bedöms med avseende på de uppställda lämplighetskraven. Till skillnad från vad som gäller vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap får antalet anbudssökande som tas med i ett dynamiskt inköpssystem inte begränsas i något skede.

Den upphandlande enheten kan välja att dela in det dynamiska inköpssystemet i sådana kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader som ska definieras objektivt på grundval av upphandlingens olika egenskaper. Till dessa egenskaper kan höra exempelvis den största tillåtna storleken på enskilda upphandlingar eller ett specifikt geografiskt område inom vilket enskilda upphandlingar ska genomföras.

Vid införandet och användningen av ett dynamiskt inköpssystem ska den upphandlande enheten använda enbart elektroniska kommunikationsformer samt iaktta bestämmelserna om selektivt förfarande i alla skeden av ett dynamiskt inköpssystem fram till att upphandlingsbeslutet fattats. Den upphandlande enheten får inte ta ut några avgifter hos leverantörer för deltagande i systemet.

Den upphandlande enhet som infört ett dynamiskt inköpssystem kan tillfälligt stänga systemet när som helst under det dynamiska inköpssystemets varaktighet. Information om möjligheten att stänga det dynamiska inköpssystemet ska ges när det dynamiska inköpssystemet införs. När det dynamiska inköpssystemet är stängt kan enskilda upphandlingar inte göras inom systemet. 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.