Planering och beredning

Anbudsgivares deltagande i förberedelserna av upphandlingen

Om en anbudssökande, anbudsgivare eller ett företag som är anknutet till en anbudsgivare har deltagit i förberedelserna av upphandlingen, ska den upphandlande enheten se till att konkurrensen inte snedvrids till följd av detta.

Enligt vedertagen rättspraxis kan det faktum att en anbudssökande eller anbudsgivare deltar i förberedelserna av en upphandling leda till att principerna om likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna äventyras. Den upphandlande enheten bör därför aktivt säkerställa att ingen av de aktörer som deltagit i förberedelserna av upphandlingen får ett sådant överläge som äventyrar en likvärdig och icke-diskriminerande konkurrenssituation.

En ovan avsedd skyddsåtgärd är till exempel att ge andra anbudssökande och anbudsgivare sådan information som den aktör som varit involverad i förberedelserna av upphandlingen fått inom ramen för eller till följd av förberedelserna. Syftet med åtgärden är att ge andra anbudssökande och anbudsgivare samma informationsunderlag som det företag som deltagit i förberedelserna har fått. En skyddsåtgärd som avses i lagen kan också vara att den upphandlande enheten när den fastställer en tillräckligt lång tidsfrist för inlämnandet av anbud beaktar den kompletterande information som getts till följd av att en anbudsgivare deltagit i förberedelserna. Avsikten är att alla anbudssökande och anbudsgivare ska ha likvärdiga möjligheter att förbereda sin anbudsansökan eller sitt anbud utifrån samma information.

Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna av upphandlingen så att deltagandet har lett till en snedvridning av konkurrensen och snedvridningen inte kan avhjälpas genom andra, mindre ingripande åtgärder, kan den upphandlande enheten utesluta en anbudsgivare ur anbudsförfarandet enligt 81 § 1 mom. 8 punkten i upphandlingslagen. Innan anbudssökande eller anbudsgivare utesluts ur förfarandet ska de dock ges möjlighet att visa att deras deltagande i förberedelserna av upphandlingen inte har lett till att ett likvärdigt och icke-diskriminerande upphandlingsförfarande äventyras.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.