Gemensamma bestämmelser

Upphandlingskontrakt

Efter att upphandlingsbeslutet har fattats ska den upphandlande enheten sluta ett upphandlingskontrakt. Enligt upphandlingslagen uppstår upphandlingskontraktet genom undertecknande av ett  separat, skriftligt kontrakt. I regleringen av upphandlingsförfarandena har uppkomsten av kontraktet en betydelse med tanke på de tillgängliga rättsmedlen.

Upphandlingskontraktet ska slutas skriftligt

Efter att upphandlingsbeslutet har fattats ska den upphandlande enheten sluta ett upphandlingskontrakt. Enligt upphandlingslagen uppstår upphandlingskontraktet genom undertecknande av ett separat, skriftligt kontrakt.

Till skillnad från allmän avtalsrätt uppstår ett upphandlingskontrakt enligt upphandlingslagen inte endast genom delgivning av ett upphandlingsbeslut. För att undvika tolkningssituationer rekommenderas det att den upphandlande enheten senast i samband med delgivningen av upphandlingsbeslutet meddelar att upphandlingskontraktet inte uppstår genom upphandlingsbeslutet och delgivningen av beslutet. Samtidigt finns det skäl för den upphandlande enheten att meddela hur parterna avser att vid en senare tidpunkt sluta upphandlingskontrakt et.

I regleringen av upphandlingsförfarandena har uppkomsten av kontraktet betydelse med tanke på de tillgängliga rättsmedlen. Innan ett kontrakt sluts kan marknadsdomstolen bestämma att upphandlingsbeslutet eller ett fel som uppstått under upphandlingsförfarandet ska korrigeras.

Kom ihåg väntetiden

Vid sådan upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet får ett upphandlingskontrakt inte slutas innan den väntetid som anges i upphandlingslagen har förflutit efter delgivningen av upphandlingsbeslutet.

Upphandlingskontraktets innehåll

Upphandlingskontraktet och dess villkor ska följa villkoren för konkurrensutsättningen. I upphandlingskontraktet kan inte i efterhand införas sådana centrala villkor som inte har varit kända för anbudsgivarna vid tidpunkten för konkurrensutsättningen. Upphandlingslagen reglerar också hur villkoren i upphandlingskontraktet kan ändras under kontraktsperioden.

Det är tillrådligt att den upphandlande enheten och den anbudsgivare som vunnit kontraktet går igenom upphandlingskontraktets innehåll och villkor innan de undertecknar kontraktet. I detta sammanhang kan parterna också komma överens om när genomförandet av kontraktet ska granskas gemensamt för första gången och när responsen på kontraktet och efterlevnaden av villkoren ska gås igenom.

Det finns inget skriftligt avtal – vad göra?

Om ett skriftligt kontrakt inte har slutits, bör man bedöma huruvida ett kontrakt har uppstått utifrån omständigheterna. Med tanke på en effektiv användning av rättsmedel och prövningen av påföljder ska man med ett skriftligt kontrakt jämställa sådana situationer i vilka man av omständigheterna kan sluta sig till att den upphandlande enheten och anbudsgivaren uttryckligen har börjat genomföra upphandlingen. Då talar man om ett s.k. tyst avtal.

Fastställandet av förekomsten av ett tyst (konkluderande) avtal utifrån omständigheterna är inte helt entydigt. Vid prövningen ska det fästas särskild uppmärksamhet vid om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet har gett sitt uttryckliga samtycke till genomförandet av upphandlingen eller om anbudsgivaren har börjat genomföra upphandlingen för den upphandlande enheten i så stor utsträckning att det inte längre är fråga om vanliga förberedande åtgärder i anslutning till den aktuella upphandlingen. Den bedömning av omständigheterna som gäller uppkomsten av ett upphandlingskontrakt får dock inte hindra att den upphandlande enheten och den anbudsgivare som vunnit upphandlingsförfarandet inleder sitt samarbete genom att förhandla om ett kontrakt och genom att vidta vanliga förberedande åtgärder för upphandlingen.

Förvaring av upphandlingskontrakt

Enligt upphandlingslagen ska de upphandlande enheterna åtminstone under upphandlingskontraktets giltighetstid spara  kopior på alla kontrakt som ingåtts till ett värde på minst 1 000 000 euro för varuupphandlingskontrakt eller tjänsteupphandlingskontrakt och minst 10 000 000 euro för  byggentreprenadkontrakt.

Den nationella arkivlagen förutsätter ändå i regel en förvaringstid på tio år. Det finns också vissa typer av avtal som ska förvaras varaktigt.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.