Tillämpningsområde

Horisontellt samarbete

Upphandlingslagen tillämpas inte på samarbetsavtal mellan upphandlande enheter som ingåtts under vissa förutsättningar. Då talar man om s.k. horisontellt samarbete mellan upphandlande enheter.

Samarbetsavtal mellan upphandlande enheter

Upphandlingslagen tillämpas inte på sådana upphandlingskontrakt mellan upphandlande enheter genom vilka de upphandlande enheterna i samarbete och för att uppnå gemensamma mål genomför sådana offentliga tjänster i det allmännas intresse som de ansvarar för. En förutsättning är dessutom att högst fem procent och en andel på högst 500 000 euro av de tjänster som berörs av samarbetet produceras för andra än avtalsparterna. När procentandelen bestäms ska som grund användas den genomsnittliga totala omsättningen under tre år omedelbart innan kontraktet ingås eller ett annat motsvarande verksamhetsbaserat belopp.

I bestämmelserna om begränsning av samarbete mellan upphandlande enheter föreskrivs om samma undantag som i dem om anknutna enheter. Begränsningen för procentandelen är alltså 10, och gränsen på 500 000 euro tillämpas inte när de tjänster som berörs av samarbetet inte inbegriper verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor. Verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor anses inte föreligga om de upphandlande enheter som deltagit i samarbetet har publicerat en öppenhetsannons för andra än avtalsparterna om en planerad produktion av de tjänster som berörs av samarbetet, och de upphandlande enheterna inte inom den tidsfrist som anges i annonsen får svar som avser verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor och som gäller de tjänster som berörs av samarbetet. Tidsfristen för inlämnande av svar ska vara minst 14 dygn från det att öppenhetsannonsen har publicerats. Begränsningen på en 10 procents andel tillämpas när förutsättningarna uppfylls på de tjänster som berörs av det samarbete som öppenhetsannonsen gäller, och detta ska göras tre år från det att tidsfristen för svar enligt annonsen har löpt ut.

Begränsningen av tjänsteproduktionen på 5 procent tillämpas inte heller när värdet på de tjänster som berörs av samarbetet och som producerats för andra än avtalsparterna uppgår till i genomsnitt mindre än 100 000 euro per år under de tre år som föregår kontraktets tilldelning.

Rättspraxis om horisontellt samarbete

Villkoren för horisontellt samarbete har behandlats i EU-domstolens avgöranden C-480/06, kommissionen mot Tyskland (EU:C:2009:357) och C-159/11, Lecce). I nationell beslutspraxis har villkoren tolkats bland annat i marknadsdomstolens avgöranden  MD 733-748/14, MD 749-757/14, MD 758-760/14 och MD 761-762/14.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Rättspraxis

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.