Beskrivning av föremålet för upphandlingen

Uppdelning av upphandling

Den upphandlande enheten får dela ett upphandlingskontrakt i separata delar och ange storleken på och föremålet för dessa delar. Denna möjlighet som den upphandlande enheten har anknyter till upphandlingslagens mål att förbättra små och medelstora företags ställning vid offentlig upphandling.

Med uppdelning avses att en naturlig upphandlingshelhet delas upp i delar till exempel så att de olika delarna av helheten kan konkurrensutsättas var för sig. Uppdelningen kan också ske så att den upphandlande enheten vid ett och samma anbudsförfarande kan definiera de delar för vilka anbudsgivaren kan ge ett delanbud. 

Uppdelning av en upphandling i delar är således tillåten, och bör därför särskiljas från det förbud mot att dela upp upphandlingar som avses i 31 § i upphandlingslagen. Det är fråga om ett förfarande i strid med förbudet mot att dela upp upphandlingar när en upphandling i syfte att undvika att tillämpa lagen delas upp i delar, när det uppskattade värdet beräknas med exceptionella metoder eller när upphandlingar med olika tröskelvärden kombineras på ett konstgjort sätt. 

När en upphandling delas upp i delar så att anbudsgivarna kan ge delanbud påverkar uppdelningen inte upphandlingshelhetens uppskattade värde, eftersom alla delanbud ska beaktas vid beräkningen av det uppskattade värdet. När en upphandling delas upp så att de olika delarna konkurrensutsätts var för sig bör man dock se till att det inte blir fråga om sådan lagstridig uppdelning av upphandlingen som görs för att undvika tillämpning av upphandlingslagstiftningen.

Motiveringsskyldighet

Om den upphandlande enheten inte delar upp upphandlingskontraktet i delar, ska den ange skälen till detta i upphandlingsdokumenten, upphandlingsbeslutet eller den särskilda rapporten om upphandlingsförfarandet. Sådana skäl kan exempelvis vara att den upphandlande enheten anser att en uppdelning kan riskera att begränsa konkurrensen eller göra det orimligt svårt eller dyrt i tekniskt avseende att genomföra kontraktet. Skälet kan också vara att det samordningsbehov som berör de olika parterna allvarligt kan äventyra ett korrekt genomförande av kontraktet. Det kan också vara fråga om att en uppdelning av upphandlingen gör eller riskerar att göra de olika delarna oförenliga med varandra. 

Ett sådant beslut eller något annat avgörande av en upphandlande enhet som gäller det faktum att upphandlingskontraktet inte delas upp i separata delar kan inte föras till marknadsdomstolen genom besvär.

Öppenhet

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen ange om ett anbud får lämnas för en, flera eller alla delar. Om anbud får lämnas för flera eller alla delar får den upphandlande enheten begränsa antalet delar som ett anbud från samma anbudsgivare kan väljas till. I detta fall ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen ange det högsta antalet delar som anbud från samma anbudsgivare kan väljas till. Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange de objektiva och icke-diskriminerande regler som den tillämpar när den avgör till vilken del en anbudsgivares anbud väljs i det fall att en anbudsgivares anbud väljs till fler delar än det högsta tillåtna antal som anges i upphandlingsannonsen. 

Den upphandlande enheten bör alltså på förhand uppge vilka delar dess upphandlingshelhet består av och beträffande vilka delar anbudsgivarna kan lämna delanbud. Den upphandlande enheten har prövningsrätt när det gäller att definiera de olika delarna samt bestämma hur många delar samma anbudsgivares anbud kan väljas till. 

Upphandlingen kan delas upp i delar vid alla upphandlingsförfaranden. I samband med öppet eller selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog eller ramavtal kan uppdelningen genomföras till exempel så att de varor eller tjänster som ska upphandlas delas in i olika varu- eller tjänstekategorier eller genom att upphandlingen delas upp regionalt. När det är fråga om entreprenader kan upphandlingen också till exempel delas upp i underentreprenader. I samband med ramavtal kan uppdelningen också genomföras så att man i ramavtalet inkluderar flera leverantörer som kan väljas i enlighet med de förutsättningar som nämns ovan.

Kombinerad upphandling

Den upphandlande enheten får också kombinera flera eller alla delar i ett och samma upphandlingskontrakt. Då ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen ange de delar eller grupper av delar som kan kombineras. 

Målet att underlätta små och medelstora företags tillträde till offentlig upphandling kan nämligen bli svårare att nå om de upphandlande myndigheterna förpliktas tilldela kontraktet del för del även när detta skulle innebära att man måste godta avsevärt sämre lösningar jämfört med en tilldelning som slår samman flera eller samtliga delar av kontraktet. I de fall där möjligheten att tillämpa en sådan metod tydligt har angetts i förväg kan den upphandlande enheten göra en jämförande bedömning av anbuden för att fastställa om de anbud som lämnats av en särskild anbudsgivare för en specifik kombination av delar som helhet skulle uppfylla de tilldelningskriterier gällande ekonomisk fördelaktighet som i enlighet med direktivet fastställts för dessa delar bättre än anbuden för de berörda enskilda delarna betraktade separat. Då kan den upphandlande enheten tilldela anbudsgivaren ett kontrakt som kombinerar de berörda delarna. Den upphandlande enheten ska göra en jämförande bedömning som avses ovan genom att först fastställa vilka anbud som bäst uppfyller de fastställda tilldelningskriterierna för varje enskild del och sedan jämföra detta med de anbud som lämnats av en särskild anbudsgivare för en specifik kombination av delar som helhet. 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Rättspraxis 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.