Upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster, dvs. upphandling enligt bilaga E

Annonsering om upphandling av vårdtjänster

Skyldigheten att annonsera om upphandling av social- och hälsovårdstjänster gäller sådan upphandling som överskrider tröskelvärdena enligt bilaga E till upphandlingslagen.

I annonseringen om upphandling följs bestämmelserna om upphandling som överstiger EU:s tröskelvärden enligt kapitel 7 i upphandlingslagen.

Eget formulär för annonsering av tjänster enligt bilaga E

Upphandlingar av tjänster enligt bilaga E ska annonseras i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi). Det finns ett eget formulär för upphandling som gäller social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga E. Detta formulär gäller all upphandling av social- och hälsovårdstjänster som överskrider tröskelvärdet.

När annonsen i HILMA publicerats kan den upphandlande enheten annonsera i andra ändamålsenliga medier, till exempel på den upphandlande enhetens webbplats eller i en dagstidning.

Upphandlingsannonsens innehåll

I upphandlingsannonsen angående tjänster som nämns i bilaga E till upphandlingslagen  måste man först ange om det är fråga om en förhandsannons, en egentlig upphandlingsannons eller ett meddelande om tilldelning av kontrakt, d.v.s. en annons i efterhand.

En upphandlingsannons ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  1. den upphandlande enhetens namn, identifieringsnummer, adress, NUTS-kod, e-postadress och webbadress
  2. NUTS-kod som anger orten för upphandlingens huvudsakliga genomförande
  3. kort beskrivning av upphandlingskontraktet, inklusive CVP-koder
  4. förutsättningarna för deltagandet, inklusive följande uppgifter:
  • i förekommande fall nämns om upphandlingskontraktet reserverats för arbetscentraler eller om det ska genomföras inom ramen för program för skyddad anställning
  • i förekommande fall nämns om tillhandahållandet av tjänsten med stöd av lagar och andra författningar reserverats för en bestämd yrkesverksamhet
  1. tiden inom vilken man ska meddela den upphandlande enheten om sitt intresse att delta
  2. kort beskrivning av de viktigaste dragen i upphandlingsförfarandet.

Det referenssystem som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) ska användas när innehållet i en upphandling bestäms. Observera att endast upphandlingar i överensstämmelse med CPV-koderna i bilaga E är upphandlingar enligt bilaga E.

En uttömmande lista över CPV-koder kan läsas i HILMA. Det gäller att vara särskilt noggrann vid bestämningen av koder eftersom uppgivande av fel kod kan leda till felaktigt upphandlingsförfarande. CPV-koderna är väsentliga i social- och hälsovårdens upphandlingar också för att de är utslagsgivande för om kapitel 12 i upphandlingslagen kan tillämpas på tjänsteupphandlingarna i fråga.

Annons om direktupphandling enligt bilaga E

Om den upphandlande enheten genomför en direktupphandling av tjänster i överensstämmelse med bilaga E kan den upphandlande enheten annonsera om direktupphandlingen i HILMA enligt upphandlingslagen. När beslutet om direktupphandling fattats får den upphandlande enheten enligt lag låta publicera en annons om direktupphandlingen innan upphandlingskontraktet ingås. Annonsen om direktupphandling sänds med ett separat formulär.

En annons om direktupphandling är i allmänhet på sin plats då man önskar ge upphandlingsbeslutet laga kraft. Från den dagen då annonsen publicerats i HILMA börjar en 14 dagars besvärstid. Den upphandlande enheten kan ingå upphandlingskontrakt så fort besvärstiden gått ut.

Social- och hälsovårdens upphandlingar kräver en annons i efterhand

En annons i efterhand bör göras i fråga om tjänster enligt bilaga E som annonserats i HILMA vid tilldelning av kontrakt och vid avbruten tjänsteupphandling. En annons i efterhand bör också göras om direktupphandling. Annonsen görs elektroniskt i HILMA.

Skyldigheten att publicera annonser i efterhand gäller även upphandling om vilken det har publicerats endast en förhandsannons men ingen upphandlingsannons.

I annonsen meddelas vilket företag som fick upphandlingskontraktet. Om upphandlingen avbröts ska grunderna för det framgå av annonsen i efterhand. Annonsen får inte innehålla uppgifter vars offentliggörande strider mot det allmänna intresset, äventyrar affärssekretessen eller begränsar en sund konkurrens mellan anbudsgivarna.

Inga bestämmelser om hur förhandsannonsen påverkar tidsfristerna

Det föreligger ingen skyldighet att publicera en förhandsannons om upphandling av vårdtjänster. Förhandsannonser om upphandling av vårdtjänster används för att informera marknaden om kommande upphandling eller för att sätta igång en marknadsdialog.

I EU-upphandlingar kan en förhandsannons förkorta tidsfristerna för lämnande av anbud. Då det för upphandling av vårdtjänster inte finns bestämmelser om minimitidsfrister på samma sätt som för EU-upphandlingar, finns det inte heller bestämmelser om hur en förhandsannons påverkar tidsfristerna för lämnande av anbud på vårdtjänster.

Läs mer

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.