Sökande av ändring

Marknadsdomstolens temporära beslut

Om besvär över en upphandling har anförts hos marknadsdomstolen kan domstolen temporärt förbjuda, avbryta eller tillåta verkställigheten av upphandlingsbeslutet eller annars bestämma att upphandlingsförfarandet temporärt ska avbrytas för den tid ärendet behandlas i domstolen.

Vid beslut om en åtgärd som avses ovan ska marknadsdomstolen fästa uppmärksamhet vid att åtgärden inte orsakar större skada för motparten, för andra personers rättigheter eller för det allmänna intresset än de fördelar som åtgärden medför. Marknadsdomstolen kan förena det temporära förbudet med vite.

I situationer där den upphandlande enheten inte får sluta ett upphandlingskontrakt på grund av ändringssökandets uppskjutande effekt (automatisk suspension) kan den upphandlande enheten hos marknadsdomstolen ansöka om tillstånd att verkställa upphandlingsbeslutet. Vid upphandling där ett ändringssökande som skjuter upp slutandet av ett upphandlingskontrakt inte är tillämpligt ska den som överklagar kräva att marknadsdomstolen temporärt förbjuder verkställigheten för att verkställigheten av upphandlingsbeslutet omedelbart ska kunna avbrytas.

Den upphandlande enhetens temporära förbindelse

Om besvär över en upphandling har anförts hos marknadsdomstolen kan den upphandlande enheten frivilligt ge marknadsdomstolen en skriftlig förbindelse om att inte verkställa upphandlingsbeslutet medan ärendet är anhängigt i domstolen.

Om den upphandlande enheten har gett en skriftlig förbindelse, meddelar marknadsdomstolen inte utan särskild orsak beslut om krav på ett temporärt förbud att verkställa upphandlingsbeslutet. Bedömningen av om en särskild orsak föreligger hör till marknadsdomstolen.

Upphandlingslagen förpliktar inte den upphandlande enheten att ge en temporär förbindelse. Men om den upphandlande enheten ger en förbindelse, ska enheten också iaktta den. Eftersom det är frivilligt att ge en förbindelse, är det också möjligt att återkalla en förbindelse. Om förhållandena i den upphandlande enheten ger anledning att återkalla en förbindelse, ska den upphandlande enheten underrätta marknadsdomstolen om att förbindelsen har återkallats.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.