Elektroniskt informationsutbyte

Användning av verktyg som inte är allmänt tillgängliga

I särskilda fall kan den upphandlande enheten genomföra informationsutbytet i anslutning till ett upphandlingsförfarande med elektroniska verktyg som inte är allmänt tillgängliga.

Den upphandlande enheten får genomföra informationsutbytet i anslutning till ett upphandlingsförfarande med elektroniska verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga, förutsatt att den upphandlande enheten via dessa verktyg erbjuder anbudssökandena och anbudsgivarna möjlighet att delta i upphandlingsförfarandet på följande sätt:

 1. Den upphandlande enheten ger med elektroniska medel oinskränkt, direkt och fullständig tillgång till dessa verktyg och anordningar för kommunikation från och med den dag då upphandlingsannonsen publiceras; i annonsen ska anges den webbadress där dessa verktyg och anordningar finns tillgängliga.

  Det kan exempelvis handla om att den upphandlande enheten fritt ställer en sådan webbadress till förfogande där intresserade leverantörer kan ladda ner det dataprogram som behövs för hantering av upphandlingsdokumenten eller för utarbetande av anbud.
   

 2. Den upphandlande enheten ser till att anbudssökande eller anbudsgivare som inte har tillgång till dessa verktyg och anordningar eller inte har möjlighet att få dem inom aktuella tidsfrister, av orsaker som är oberoende av anbudssökanden eller anbudsgivaren, får delta i upphandlingsförfarandet genom att använda provisoriska anordningar som görs tillgängliga kostnadsfritt i det allmänna datanätet.

  Det kan exempelvis vara fråga om att en leverantör etablerad i ett annat EU-medlemsland eller dess arbetstagare för att kunna lämna ett elektroniskt anbud förutsätts ha ett företagsnummer eller socialskyddssignum som används i den upphandlande enhetens medlemsland, vilket dessa i egenskap av utlänningar inte har. Den upphandlande enheten kan då ge anbudsgivaren eller dess arbetstagare ett temporärt nummer eller signum så att det blir möjligt att delta i upphandlingsförfarandet. Det kan också handla om att inloggningen i det elektroniska system som används vid upphandlingsförfarandet kräver en bekräftelsekod som anbudsgivaren får från den upphandlande enheten till exempel per sms.
   

 3. Den upphandlande enheten erbjuder en alternativ kanal för lämnande av anbud med elektroniska medel.

  Detta kan vara fallet till exempel när upphandlingen är förknippad med så höga sekretess- och informationssäkerhetskrav att anbudsgivarna och anbudssökandena inte kan ges möjlighet att ta del av upphandlingsdokumenten via internet. Den upphandlande enheten kan då erbjuda anbudssökandena eller anbudsgivarna tillgång till upphandlingsdokumenten till exempel via en särskild dataterminal.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.