Dynamiska inköpssystem

Införande av ett dynamiskt inköpssystem och upphandlingsdokument

Den upphandlande enheten ska införa ett dynamiskt inköpssystem genom att publicera en upphandlingsannons, i vilken det ska anges huruvida systemet eventuellt delas in i kategorier och hur länge inköpssystemet är giltigt. Varaktigheten begränsas inte.

Om varaktigheten ändras utan att systemet avslutas, ska information om ändringen ges genom en ny upphandlingsannons. Om inköpssystemet har avslutats ska information om saken ges genom en annons i efterhand. Om den upphandlande enheten avser att utnyttja möjligheten att tillfälligt stänga ett dynamiskt inköpssystem under dess giltighetstid, ska den meddela detta när inköpssystemet inrättas. Om en elektronisk auktion genomförs i det sista skedet av anbudsförfarandet inom ett dynamiskt inköpssystem, ska detta anges i upphandlingsannonsen. 

I upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ska det åtminstone anges vilken typ av upphandling som har planerats inom inköpssystemet och vilka kvantiteter systemet avser. Dessutom ska all behövlig information lämnas om det dynamiska inköpssystemet, den elektroniska utrustning som används och de tekniska arrangemangen för anslutning samt de tekniska specifikationerna. Kraven på den anslutning eller utrustning som används får inte skapa omotiverat höga hinder för deltagande i inköpssystemet.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.