Annonsering

Annons om ändring av avtal

Den upphandlande enheten ska publicera en annons om ändringar i ett upphandlingskontrakt eller en koncession vid ändringar på grund av tilläggsupphandling eller oförutsägbara förändringar i förhållandena.

Användningsområde

Om upphandlingskontraktet ändras av någon av följande orsaker;

  1. det behövs sådana kompletterande arbeten, tjänster eller varor från den ursprungliga avtalsparten som inte ingår i det ursprungliga kontraktet, och ett byte av avtalsparten är inte möjligt av ekonomiska eller tekniska skäl och skulle medföra betydande olägenheter eller betydande överlappande omkostnader för den upphandlande enheten; 
  2. behovet av ändringen har uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande enhet inte hade kunnat förutse och ändringen påverkar inte kontraktets övergripande karaktär; 

ska den upphandlande enheten publicera en annons om ändring av avtal.

Annonsering

Annonsen ska publiceras i HILMA med det formulär som är avsett för ändamålet. Från HILMA sänds annonserna vidare för att publiceras i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien) samt i databasen TED (Tenders Electronic Daily).

En annons om ändring av avtal bör innehålla bland annat priseffekten av ändringen, en beskrivning av upphandlingen före och efter ändringen och orsakerna till ändringen.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.